مقاله بررسي اثر آموزش توجه شنيداري – موسيقايي بر ميزان گوش دادن فعال و الگوهاي ارتباطي زوجين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۳۵۰ تا ۳۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر آموزش توجه شنيداري – موسيقايي بر ميزان گوش دادن فعال و الگوهاي ارتباطي زوجين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوش دادن فعال
مقاله الگوهاي ارتباطي
مقاله آموزش توجه شنيداري
مقاله موسيقايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پاك راد نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر آموزش توجه شنيداري بر ميزان گوش دادن فعال و الگوهاي ارتباطي زوجين در بين دانشجويان متاهل دانشگاه شهيد بهشتي بررسي شد. نمونه پژوهش شامل ۴۰ نفر (۲۰ زوج) بود که از طريق آگهي براي شرکت در اين تحقيق داوطلب شدند. به روش جايگزيني تصادفي در دو گروه آموزشي و کنترل ۲۰ نفره (۱۰ زوج) قرار گرفتند. آموزش توجه و گوش دادن فعال به ساختارهاي موسيقي شامل ريتم، ملودي، ارکستراسيون و هارموني به عنوان روش مداخله به کار برده شد. دو پرسشنامه الگوهاي ارتباطي و مهارت هاي شنيداري به عنوان ابزارهاي تحقيق مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج آزمون t مستقل بر روي تفاضل نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل و آزمايش نشان داد، بين دو گروه، تفاوت معناداري در سطح p<0.05 وجود دارد. با اين توضيح که آموزش توجه شنيداري ـ موسيقايي در کاهش موانع شنيداري، افزايش مهارت هاي شنيداري و بهبود الگوهاي ارتباطي، موثرتر و کارآمدتر است. عامل جنسيت در توجه شنيداري ـ موسيقايي تاثير معناداري نداشت.