مقاله بررسي اثر اجراي برنامه درسي با بهره گيري از قصه گويي و نمايش (خلاق) بر خلاقيت و يادگيري دانش آموزان دختر پايه چهارم مقطع ابتدايي منطقه ۵ شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اجراي برنامه درسي با بهره گيري از قصه گويي و نمايش (خلاق) بر خلاقيت و يادگيري دانش آموزان دختر پايه چهارم مقطع ابتدايي منطقه ۵ شهر تهران
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذكريايي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: سيف نراقي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: نادري عزت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، تحت عنوان «بررسي اثر اجراي برنامه درسي با بهره گيري از قصه گويي و نمايش (خلاق) بر خلاقيت و يادگيري دانش آموزان دختر پايه چهارم مقطع ابتدايي منطقه ۵ شهر تهران» اهداف زير را دنبال مي کند.
بررسي تاثير اجراي برنامه هاي درسي با بهره گيري از قصه گويي و نمايش (خلاق) بر خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي و ارایه پيشنهاد هاي مناسب به مسوولان و دست اندرکاران آموزش و پرورش در مقطع ابتدايي بر اساس يافته هاي حاصل از تحقيق، روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، روش نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه، کليه دانش آموزان دختر پايه چهارم مقطع ابتدايي منطقه ۵ شهر تهران، در سال تحصيلي ۸۶-۸۷ است.
نمونه آماري تحقيق، کليه دانش آموزان دختر پايه چهارم مقطع ابتدايي مدرسه شهداي شهرک چشمه مي باشند، که به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي تک مرحله اي به تعداد (۶۳ نفر) انتخاب شدند.
اطلاعات مورد نياز اين تحقيق، از طريق اجراي فرم (A) تصويري آزمون خلاقيت تورنس جمع آوري شده است. تجزيه و تحليل داده ها، با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي (آزمون t-test) مستقل صورت گرفته است.