مقاله بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر روي توليد انتروتوکسين باکتري استافيلوکوکوس اورئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۹۸ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي بر روي توليد انتروتوکسين باکتري استافيلوکوکوس اورئوس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن شيرازي
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله انتروتوکسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسايي مهر مهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: ميثاقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي صالحي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر بهراد
جناب آقای / سرکار خانم: گندمي نصرآبادي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مسموميت استافيلوکوکي در اثر توليد انتروتوکسين توسط استافيلوکوکوس اورئوس در مواد غذايي ايجاد مي شود. تاکنون گزارشي مبني بر اثر اسانس آويشن شيرازي بر توليد توکسين توسط اين باکتري وجود ندارد.
هدف: در اين مطالعه اثر غلظت هاي مختلف اسانس آويشن شيرازي بر روي توليد انتروتوکسين باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در محيط کشت آزمايشگاهي بررسي شد.
روش بررسي: آزمايش به صورت مدل فاکتوريال طراحي شد. در اين طرح سه غلظت اسانس آويشن (صفر، ۰٫۰۰۵، ۰٫۰۱۵ و ۰٫۰۳ درصد) استفاده شد. وضعيت رشد باکتري به مدت ۴۳ روز ارزيابي شد و سنجش انتروتوکسين توسط کيت صورت گرفت.
نتايج: اسانس آويشن در غلظت ۰٫۰۳ درصد به طور کامل از رشد باکتري جلوگيري نمود. غلظت هاي تحت بازدارنده اسانس آويشن شيرازي، در ميزان ۰٫۰۰۵ درصد هيچ گونه اثر مهاري روي توليد انتروتوکسين استافيلوکوکوس اورئوس نداشت ولي با افزايش غلظت اسانس به ۰٫۰۱۵ درصد اثر مهاري معناداري (P<0.05) روي توليد انتروتوکسين مشاهده شد.
نتيجه گيري: اسانس آويشن شيرازي مي تواند در غلظت هاي تحت بازدارنده رشد به عنوان يک نگهدارنده طبيعي مناسب براي ممانعت از توليد انتروتوکسين توسط باکتري استافيلوکوکوس اورئوس در صنعت غذايي استفاده شود.