مقاله بررسي اثر استرس هاي محيطي بر روي ويژگيهاي فنوتيپيك و خواص بيوشيميايي Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در علوم زيستي از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر استرس هاي محيطي بر روي ويژگيهاي فنوتيپيك و خواص بيوشيميايي Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853؛ ويژگيهاي فنوتيپيك و بيوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيشه يار آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري نورامير
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي قاسمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلك رو سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر يك سري شرايط استرسي شامل حرارت، غلظت هاي قند، نمک كلريدسديم، اتانول و فلزات سنگيني همچنين شرايط اسيدي به ميزان هاي مختلف روي باکتري Pseudomonas aeroginosa 27853 ATCC بررسي شد. متعاقب كشت در شرايط استرس به مدت۲۰ دقيقه، رشد بر روي محيط بِلاد آگار، زنده ماندن يا نماندن باکتري با کشت در محيط هاي پايه اوليه و محيط هاي كشت افتراقي انجام و تغييرات آن بررسي گرديد. مشاهده ميکروسکوپي بعد از رنگ آميزي گرم، تغييرات مورفولوژيک را مشخص نمود. شرايط استرس اثرات زيادي روي خصوصيات فنوتيپيك و ويژگيهاي بيوشيميايي سودوموناس نشان داد. ماكزيمم درجه حرارتي كه اين باكتري تحمل مي نمايد ۸۵oc است. اين باكتري در شرايط اسيدي تا pH=3 و در شرايط قليايي تا pH=12  داراي تحمل است. غلظت اتانول تا ۵۵% تحمل مي كند. مقاومت باكتري در برابر فلزات سنگين برحسب درصد به ترتيب براي CoCl2 تا ۷/۰%و HgCl2 تا ۷/۰% است . غلظتهاي تا ۳۵% قند سوکروز و NaCl قادر به از بين بردن سودوموناس نگرديد. مقاومت بالا مي تواند دليل اصلي مشکلات ايجاد شده توسط اين باکتري در عفونت هاي بيمارستاني باشد.