مقاله بررسي اثر اسيدهاي اولئيک و استئاريک بر ويژگي هاي مكانيكي، نفوذپذيري و ريز ساختاري فيلم كازئينات سديم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اسيدهاي اولئيک و استئاريک بر ويژگي هاي مكانيكي، نفوذپذيري و ريز ساختاري فيلم كازئينات سديم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کازئينات سديم
مقاله فيلم خوراکي
مقاله اسيد اولئيک
مقاله اسيد استئاريک
مقاله ويژگي هاي مکانيکي
مقاله نفوذپذيري به بخار آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق اثر مواد ليپيدي اسيد استئاريک و اسيد اولئيک بر ويژگي هاي مكانيكي، نفوذپذيري و ريزساختاري فيلم هاي حاصل از كازئينات سديم مورد بررسي قرار گرفت. از امولسيفايرهاي اسپان ۸۰ و ۸۵ به منظور ايجاد امولسيون مناسب جهت تهيه مخلوط پايه ي فيلم استفاده گرديد. قدرت كشش، درصد افزايش طول و مدول الاستيک براي فيلم  A(فيلم ها ي شاهد) و فيلم B (امولسيون شده) تعيين و مقايسه شد. نتايج نشان داد كه حضور اسيدهاي چرب اولئيک و استئاريک سبب كاهش قدرت كشش و كاهش مدول الاستيک شده در صورتيكه E% را افزايش مي دهد. همچنين نتايج حاصل از آزمون نفوذپذيري به بخار آب نشان داد كه حضور اسيدهاي چرب اولئيک و استئاريک به ميزان زيادي (بيش از ۵۰ درصد) سبب كاهش نفوذپذيري به بخار آب در فيلم B مي شود. مطالعه ريزساختار نيز حضور اسيد چرب استئاريک را روي سطح داخلي و خارجي فيلم تاييد كرد كه اين امر كاهش نفوذ پذيري به بخار آب در فيلم حاوي مواد ليپيدي را توجيه مي كند.