مقاله بررسي اثر افزودن نانوذرات بوهميت بر خواص چسب هاي دنداني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۲۳ تا ۴۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر افزودن نانوذرات بوهميت بر خواص چسب هاي دنداني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چسب دنداني
مقاله بوهميت
مقاله نانوذره
مقاله خواص مکانيکي
مقاله استحکام اتصال ريزبرشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آب خضر عطيه
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام قادر علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صلحي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: عبادزاده تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي اثرافزودن نانوذرات بوهميت به چسب دنداني عاجي روي استحکام اتصال به عاج و خواص مکانيکي چسب است. نانوذرات سيلان دار شده به محلول چسب عاجي مورد بررسي در درصدهاي وزني ۰، ۰٫۲، ۰٫۵، ۱، ۲ و ۵ اضافه شدند و براي پخش بهتر نانوذرات محلول چسب به مدت ۲ min در معرض فراصوت قرار گرفت. محلول چسب حاوي مونومرهاي۲ ، -۲بيس [-۴(-۲هيدروکسي-۳-متاکريلوکسي پروپيل) فنيل] پروپان (Bis-GMA)، (-۲هيدروکسي اتيل) متاکريلات (HEMA) و -۲اتيل-۲-(هيدروکسي متيل)۱-، -۳پروپان دي ال تري متاکريلات (TMPTMA)، حلال اتانول و سامانه آغازگر نوري شامل کامفور کينون (CQ)، N،-N’ دي متيل آمينواتيل متاکريلات (DMAEMA) بود. به وسيله FTIR درجه تبديل پليمرشدن چسب زير تابش نور مريي اندازه گيري شد. براي بررسي خواص چسب، آزمون هاي عمق پخت، استحکام کششي قطري، استحکام خمشي و استحکام اتصال ريزبرشي انجام شد. از ميکروسکوپي الکترون پويشي (SEM) براي مطالعه سطوح شکست حاصل از آزمون هاي استحکام خمشي و استحکام اتصال ريزبرشي استفاده شد. پس از بررسي و مقايسه آماري نتايج با استفاده از آزمون آماري ANOVA، استحکام کششي قطري و استحکام اتصال ريزبرشي براي ذرات بوهميت، مقدار بهينه را در درصدهاي وزني ۰٫۲ تا ۰٫۵ از نانوذرات نشان دادند(p<0.05) . در مدول خمشي چسب هاي شامل مقادير مختلف از نانوذرات بوهميت تغيير معني داري مشاهده نشد(p>0.05) . طبق نتايج به دست آمده، با افزودن نانوذرات بوهميت در مقادير ۰٫۲ تا ۰٫۵ درصد وزني خواص مکانيکي چسب افزايش مي يابد.