مقاله بررسي اثر اكستروژن در كانال زاويه دار همسان بر رفتار پير كرنشي ديناميكي يك آلياژ Al-Mg-Si-Cu که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در مواد پيشرفته در مهندسي (استقلال) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اكستروژن در كانال زاويه دار همسان بر رفتار پير كرنشي ديناميكي يك آلياژ Al-Mg-Si-Cu
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکستروژن در کانال زاويه دار همسان
مقاله پير کرنشي ديناميکي
مقاله آلياژهاي Al-Mg-Si-Cu؛ ضريب حساسيت به نرخ کرنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابرپور بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي طاهري علي
جناب آقای / سرکار خانم: اخگر جعفرمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش يك آلياژ Al-Mg-Si-Cu به منظور بررسي وقوع پديده پير كرنشي ديناميكي (DSA) به صورت حل سازي شده قبل و بعد از فرآيند اكستروژن در كانال زاويه دار همسان (ECAE) تحت آزمون كشش در دماهاي ۲۵oC تا ۳۵oC و نرخ كرنشهاي ۱۰s-1 تا ۱۰s-1 قرار گرفت. منفي بودن ضريب حساسيت به نرخ كرنش (m) و افزايش استحكام كششي با افزايش دما رفتارهايي بودند كه در محدوده دمايي وقوع پير كرنشي ديناميكي در اين آلياژ مشاهده شدند. بر اساس محاسبات مربوط به انرژي فعال سازي پيشنهاد شد كه در دماهاي پايين، پديده پير كرنشي ديناميكي توسط تعامل مابين اتمهاي منيزيم و نابه جاييهاي متحرك كنترل مي شود در حالي كه در دماهاي بالا، تجمع اتمهاي منيزيم و تشكيل فاز ثانوي، از طريق كاهش غلظت اتمهاي محلول در زمينه، منجر به ظهور اثر معكوس پورتوين لشاتليه (PLC) يا به عبارتي رفتار معكوس پيركرنشي ديناميكي مي شود. علاوه بر اين، محاسبات نشان داد كه اثر كشش عنصر حل شونده توسط منيزيم به عنوان عامل افزايش نسبت ازدياد طول پس از گلويي به ازدياد طول كل با افزايش دما و كاهش نرخ كرنش در دماهاي بالاتر از ۲۵۰oC است. مشاهده شد كه تغيير شكل آلياژ با استفاده از فرآيند ECAE باعث انتقال محدوده دمايي ضرايب منفي حساسيت به نرخ كرنش به دماهاي پايينتر شده و تمايل به پيري ديناميكي در دماهاي بالاتر را كاهش مي دهد. مضافا، كرنش پس از گلويي شدن در همه دماها و نرخ كرنشهاي مورد آزمايش، در نمونه هاي اكسترود شده در كانال زاويه دار همسان بالاتر از كرنش همگن بوده و نسبت كرنش پس از گلويي به كرنش كل در اين نمونه ها حساسيت چنداني به تغييرات دما و نرخ كرنش از خود نشان نداد.