مقاله بررسي اثر اكسين، اتفن و سيستم كاشت بر صفات کمي خيار هيبريد ( F1) رقم مليتا Cucumis sativus cv.Melita که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۲۱۴ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر اكسين، اتفن و سيستم كاشت بر صفات کمي خيار هيبريد ( F1) رقم مليتا Cucumis sativus cv.Melita
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكسين
مقاله اتفن
مقاله سيستم كاشت
مقاله خيار گلخانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتر منصور
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: تفضلي بندري عنايت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر اكسين، اتفن و سيستم كاشت بر كميت و كيفيت خيار هيبريد  (F1) رقم مليتا، پژوهشي در قالب طرح آزمايشي بلوك هاي كامل تصادفي به صورت فاكتوريل در ۳۲ تيمار و ۴ تكرار كه هر تكرار شامل ۴ بوته بود در شهرستان يزد و به صورت كشت گلخانه اي در دو سال متوالي انجام گرفت. تيمارها شامل دو سطح سيستم كاشت (مستقيم و غيرمستقيم) و چهار سطح اكسين به فرم نفتالين استيك اسيد (NAA) با غلظت هاي ۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر و چهار سطح اتفن به فرم (CEPA) با غلظت هاي ۰، ۵۰،  150 و ۲۵۰ ميلي گرم در ليتر بودند كه از مرحله ۴ الي ۶ برگي  بر روي بوته ها محلول پاشي گرديدند. اثر سيستم كاشت و تنظيم كننده هاي رشد بر صفات: آغاز زمان گل دهي، تعداد گل، تعداد ميوه، طول ميوه، ميانگين وزن تك ميوه، طول گياه، تعداد گره، طول ميانگره و عملكرد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد كه علاوه بر اثر مثبت و برتر سيستم كاشت غيرمستقيم (نشاكاري) نسبت به سيستم كاشت مستقيم (بذركاري) در كليه صفات مورد بررسي، تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي به تنهايي و اثرات متقابل مابين آنها با سيستم كاشت بر افزايش عملكرد در توليد خارج از  فصل كاملا مشهود مي باشد به طوري كه تيمار تركيبي سطح ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر NAA با ۲۵۰ميلي گرم در ليتر CEPA  در سيستم كاشت غيرمستقيم باعث بيشترين ميزان عملكرد نسبت به شاهد گرديد به طوري كه در تيمار ذكر شده ميزان عملكرد در هر بوته ۱۱ كيلوگرم بود در مقابل ۹۸/۶ كيلوگرم تيمار شاهد به ازاي هر بوته بود.