مقاله بررسي اثر امواج مايکروويو نشت يافته از اجاق مايكروفر بر سلول هاي مغز استخوان موش صحرايي نر بالغ و نابالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۴۹۶ تا ۵۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر امواج مايکروويو نشت يافته از اجاق مايكروفر بر سلول هاي مغز استخوان موش صحرايي نر بالغ و نابالغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج مايكروويو
مقاله مغز استخوان
مقاله دستگاه مايكروفر
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلودار غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عادليان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گسترش بيماري هاي خوني و افزايش استفاده از امواج مايكروويو در سيستم هاي مختلف، احتمال مرتبط بودن آنها را مطرح نموده است، سن فرد در زمان مواجه شدن با اين امواج نيز مي تواند بر ميزان اثرات نقش مهمي داشته باشد، لذا اين تحقيق به منظور بررسي تاثير امواج نشت يافته از اجاق مايكروفر بر سلول هاي مغز استخوان در حيوان بالغ و نابالغ انجام گرديد.
روش بررسي: ۱۴ موش صحرايي نر بالغ و ۱۴ موش صحرايي نر نابالغ به طور تصادفي به چهار گروه (كنترل و آزمايش) تقسيم شدند، گروه هاي آزمايش روزانه سه نوبت و هر بار سي دقيقه به مدت دو ماه مجاور دستگاه مايكروفر قرار گرفتند. در پايان، نمونه هاي مغز استخوان، از استخوان ران موشها گرفته شد و پس از رنگ آميزي، مرفولوژي و تعداد سلول ها در رده هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: امواج بر مورفولوژي سلول ها در دو گروه اثر قابل مشاهده اي نداشت. در گروه آزمايش نابالغ، سلول هاي روبريسيت بازوفيلي، روبريسيت پلي كروماتوفيلي، متاروبريسيت و كل سلول هاي رده اريتروئيدي كاهش يافتند (P<0.05)، در حالي كه سلول هاي متاميلوسيت، باندنوتروفيلي، كل سلول هاي رده ميلوئيد، سلول هاي در حال تقسيم ميتوزي و كل سلول هاي ساير رده ها و در نهايت نسبت ميلوئيد به اريتروئيد (M/E) افزايش يافت ((P<0.05 در گروه بالغ آزمايش، سلول هاي متاروبريسيت و ميلوسيت كاهش (P<0.05)، ولي سلول هاي در حال تقسيم ميتوزي و كل سلول هاي ساير رده ها افزايش يافت ((P<0.05.
نتيجه گيري: امواج نشت يافته از مايكروفر بر مورفولوژي سلول هاي مغز استخوان اثر قابل مشاهده اي نداشته ولي تعداد آنها را تحت تاثير قرار داده كه ميزان اين اثرات در گروه نابالغ شديدتر بود.