مقاله بررسي اثر امواج موبايل بر تعداد فوليکول هاي تخمدان و ميزان هورمون هاي FSH ،LH، استروژن و پروژسترون در موش هاي صحرايي بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلول و بافت از صفحه ۲۷ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر امواج موبايل بر تعداد فوليکول هاي تخمدان و ميزان هورمون هاي FSH ،LH، استروژن و پروژسترون در موش هاي صحرايي بالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج مايکروويو
مقاله تلفن همراه
مقاله تخمدان
مقاله توليد مثل
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمايت خواه جهرمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: نظري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جوهري حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: کارگر حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اثر امواج تلفن هاي همراه بر بافت تخمدان موش هاي صحرايي بررسي شد.
مواد و روش ها: ۲۸ سر موش صحرايي نژاد ويستار با وزن ۲۰ ۲۰۰ گرم و سن ۹۰-۸۰ روزه انتخاب و به ۴ گروه (کنترل، شاهد، تجربي۱و تجربي۲) تقسيم شدند. گروه تجربي ۱ دو هفته و تجربي ۲ يک ماه روزانه ۱۰ دقيقه در مجاورت تلفن همراه در حال مکالمه قرار گرفتند. گروه شاهد همين مدت در مجاورت تلفن همراه روشن بدون مکالمه قرار گرفتند. غلظت هورمون ها به روش اليزا اندازه گيري شد. تعداد فوليکول هاي تخمدان با تکنيک ديسکتور فيزيکي شمارش شد.
نتايج: تفاوت معني داري در وزن تخمدان، تعداد فوليکول هاي اوليه و جسم زرد در گروه هاي مختلف مشاهده نشد. تعداد فوليکول هاي ثانويه در گروه هاي تجربي ۱ و ۲ و شاهد نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري و تعداد فوليکول هاي گراف در گروه تجربي ۱ و شاهد نسبت به کنترل کاهش معني دار ولي تعداد فوليکول آترتيک در گروه هاي تجربي ۱ و ۲ نسبت به کنترل و شاهد افزايش معني داري نشان داد. ميزان هورمون LH در گروه تجربي ۱ نسبت به کنترل و هورمون FSH در گروه تجربي ۲ نسبت به گروه هاي کنترل و شاهد افزايش معني دار نشان دادند.
ورمون هاي استروژن و پروژسترون در گروه هاي تجربي ۱ و ۲ نسبت به کنترل و شاهد افزايش معني داري نشان دادند.
نتيجه گيري: امواج موبايل آترزي فوليکول هاي تخمداني را افزايش و با اختلال در ترشح هورمون ها باروري را تحت تاثير قرار مي دهد.