مقاله بررسي اثر ايسکمي – پرفيوژن مجدد کبد بر عملکرد و شاخص هاي استرس اکسيداتيو کليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ايسکمي – پرفيوژن مجدد کبد بر عملکرد و شاخص هاي استرس اکسيداتيو کليه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايسکمي – پرفيوژن مجدد کبد
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله کليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميكاييلي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: گلاب فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتكش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مزده ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي بهجت
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ايسکمي – پرفيوژن مجدد (IR) کبد پديده شايع کلينيکي است که در موارد متعددي از قبيل آسيب، تروما و پيوند کبد ديده مي شود. بررسي هاي اخير نشان مي دهد آسيب حاد کبدي ناشي از IR اين عضو با ايجاد پاسخ هاي التهاب سيستميک در نهايت مي تواند موجب اختلال عملکرد ارگان هاي دوردست مانند قلب و ريه گردد. لذا در اين تحقيق به بررسي تغييرات عملکردي و شاخص هاي استرس اکسيداتيو کليه به دنبال ايسکمي – پرفيوژن مجدد کبد پرداختيم.
روش ها: موش هاي صحرايي نر تحت عمل جراحي شم يا ۹۰ دقيقه ايسکمي کبد با ۴ يا ۲۴ ساعت پرفيوژن مجدد قرار گرفتند. آسيب هاي ناشي از IR کبد بر عملکرد آن با اندازه گيري آلانين ترانس آميناز، آسپارتات ترانس آميناز، آلکالين فسفاتاز و لاکتات دهيدروژناز سرم و اثرات آن بر عملکرد کليه ها با سنجش نيتروژن اوره خون و کراتينين سرم بررسي گرديد. همچنين سطوح مالون دي آلدهايد و ميزان فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيددسموتاز و کاتالاز بافت کليه به عنوان شاخص هاي استرس اکسيداتيو کليوي اندازه گيري شد.
يافته ها: ۹۰ دقيقه ايسکمي کبد -۴ ساعت پرفيوژن مجدد موجب کاهش عملکرد کليه ها گرديد که با افزايش ميزان نيتروژن اوره خون نشان داده شد. اين تغييرات همچنين با افزايش سطوح مالون دي آلدهايد کليه و کاهش فعاليت سوپراکسيددسموتاز و کاتالاز همراه بود. ۲۴ ساعت پرفيوژن مجدد کبد موجب آسيب هاي کمتري در عملکرد و شاخص هاي استرس اکسيداتيو کليه گرديد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه پيشنهاد مي کند ايسکمي – پرفيوژن مجدد کبد مي تواند ضايعات کليه و استرس اکسيداتيو در اين عضو گردد. اين آسيب ها با افزايش زمان پرفيوژن مجدد کاهش مي يابند.