مقاله بررسي اثر بازيابي فعال و غيرفعال بر ميزان اسيد لاکتيک خون ورزشکاران مرد بعد از يک فعاليت خسته کننده شديد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بازيابي فعال و غيرفعال بر ميزان اسيد لاکتيک خون ورزشکاران مرد بعد از يک فعاليت خسته کننده شديد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدلاکتيک
مقاله بازيابي حالت اوليه
مقاله حالت غيرفعال
مقاله حالت فعال
مقاله ورزش کاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از عوامل بروز خستگي ورزش کاران، به دنبال فعاليت ورزشي سنگين، به ويژه فعاليت هاي ورزشي با زمان کوتاه و حداکثر سرعت و شدت، انباشته شدن بيش از حد اسيدلاکتيک خون است. با توجه به نياز ورزش کاران براي رسيدن به شرايط طبيعي و آماده شدن براي فعاليت هاي بعدي، روش هاي دفع اسيدلاکتيک اهميت زيادي دارد. هدف اين تحقيق بررسي تاثير بازيابي حالت اوليه به شکل غيرفعال و فعال با شدت هاي ۵۵، ۶۰، ۶۵ درصد ضربان قلب بيشينه، بر ميزان اسيدلاکتيک خون است.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع تحقيقات نيمه تجربي بوده و به صورت پيش آزمون و پس آزمون روي ۶۰ نفر از دانشجويان پسر ورزش کار انجام شد. ورزش کاران به طور تصادفي به چهار گروه ۱۵ نفري شامل گروه اول براي انجام برنامه بازيابي حالت اوليه غيرفعال و گروه دوم تا چهارم براي برنامه بازيابي حالت اوليه فعال با شدت ۵۵، ۶۰، ۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب بيشينه تقسيم شدند. گروه ها اقدام به انجام آزمون کانينگهام نمودند و اسيدلاکتيک خون افراد در چهار مرحله (قبل از فعاليت، بلافاصله پس از فعاليت، دقيقه ۵ و ۲۰ دوره بازيابي حالت اوليه) به وسيله لاکتومتر دستي اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين مقدار اسيدلاکتيک خون چهار گروه در زمان استراحت و هم چنين بلافاصله پس از فعاليت تفاوت معني دار نداشت اما ۵ دقيقه پس از بازيابي حالت اوليه و هم چنين ۲۰ دقيقه پس از بازيابي حالت اوليه تفاوت بين گروه ها معني دار بود (P<0.001، براي هر دو زمان). ميانگين ميزان اسيدلاکتيک خون ۲۰ دقيقه پس از بازيابي حالت اوليه در گروه غيرفعال از همه گروه ها بيش تر و در گروه با ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب از همه گروه ها کم تر بود. هم چنين ميزان کاهش سطح اسيدلاکتيک ۵ دقيقه پس از بازيابي تا ۲۰ دقيقه پس از بازيابي در گروه ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب به طور معني داري از گروه ۵۵ درصد حداکثر ضربان قلب و ميزان کاهش گروه ۶۵ درصد حداکثر ضربان از گروه با ۵۵ درصد حداکثر ضربان قلب به طور معني داري بيش تر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که بازيابي حالت اوليه از طريق فعاليت نسبت به حالت غيرفعال اثرات بهتري دارد. هم چنين، چنانچه شدت فعاليت در دوره بازيابي حالت اوليه به ميزان ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب باشد، تاثير بهتري بر ميزان کاهش اسيدلاکتيک خون دارد.