مقاله بررسي اثر باسيل هاي پروبيوتيکي بر رشد لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۸ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر باسيل هاي پروبيوتيکي بر رشد لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله لارو ماهي قزل آلا
مقاله دافني
مقاله نسبت کارايي پروتئين
مقاله کارايي تبديل غذا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: طاعتي كلي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نظرپور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير پروبيوتيک ها روي لارو ماهي قزل آلاي رنگين کمان بر اساس عملکرد رشد و مصرف غذا (نسبت کارايي غذا) مطالعه شد. ۵ گونه از باسيلوس هاي اسپور داخلي شامل: Bacillus laterosporus ،Bacillus polymyxa ،Bacillus subtilis ،Bacillus licheniformis  و Bacillus circulans، به عنوان يک مخلوط باکتري هاي پروبيوتيکي، در ۴ غلظت براي مکمل سازي جيره به کار رفت. دافني ماگنا در استخرهاي خاکي پرورش داده شد. آرد دافني ماگنا (Daphnia magna) جهت تغذيه لاروهاي ماهي قزل آلاي رنگين کمان استفاده شد. مخلوط باسيلوس هاي پروبيوتيکي مطابق با دستور كار شرکت پروتکسين آکواتک آماده گرديد. لاروهاي ماهي قزل آلا به ميزان ۱۰ درصد وزن بدن و در ۶ نوبت در روز تغذيه شدند. ۱۵ عدد حوضچه فايبرگلاسي مدور براي تيمار شاهد و تيمارهاي آزمايشي با تکرارهاي آن استفاده گرديد. اين آزمايش در قالب يک طرح کاملا تصادفي طراحي شد. لاروهاي ماهي قزل آلا (با وزن متوسط۱۰±۷۵ ميلي گرم) با جيره اي (آرد دافني) که با  1x105(جيره D1)،  2x105(جيره D2)، 3x105 (جيره D3)، 4x105 (جيره D4)، باکتري در هر گرم غذا مکمل سازي شد، براي مدت ۲۸ روز تغذيه شدند. جيره شاهد (CD) با باکتري ها مکمل سازي نشد. نتايج نشان داد که در همه تيمارهاي آزمايشي، پارامترهاي رشد به طور معني دار افزايش پيدا کردند (۰۵/P<۰) جيره D1 به طور معني دار رشد بهتري را با يک ضريب تبديل غذايي کمتر و نسبت کارايي پروتئين بالاتري را نست به گروه شاهد و ديگر تيمارهاي آزمايشي نشان داد. هيچ گونه اختلاف معني داري بين نرخ بقا تيمار شاهد و تيمارهاي آزمايشي مشاهده نشد (۰۵/P>۰) كمترين وزن نهايي در گروه شاهد (۳۲/۲۶۰ ميلي گرم) و بيشترين آن (۰۲/۳۱۴ ميلي گرم) در تيمار جيره D1 بدست آمد. در تيمارهاي پروبيوتيکي، کارايي تبديل غذا افزايش يافت در حالي که غذاي نسبي خورده شده به طور معني دار افزايش يافت (۰۵/P<۰) باسيلوس هاي پروبيوتيکي تاثيرات مثبت معني داري (۰۵/P<۰) را بر نسبت وزن به دست آمده، ميانگين رشد روزانه و ضريب رشد حرارتي داشتند. در نتيجه، اين آزمايش نشان داد که باسيلوس هاي پروبيوتيکي به طور عالي پارامترهاي رشد و کارايي تغذيه را در لاروهاي ماهي قزل آلا افزايش دادند. به علاوه اين که سطوح مختلف باسيلوس هاي پروبيوتيکي، عملکردهاي متفاوتي را نشان داد.