مقاله بررسي اثر باليني دو ترکيب خوراکي ميدازولام در آرام بخشي کودکان به هنگام درمان هاي دندانپزشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۱۰ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر باليني دو ترکيب خوراکي ميدازولام در آرام بخشي کودکان به هنگام درمان هاي دندانپزشکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدازولام
مقاله هيدروکسي زين
مقاله کتامين
مقاله آرام بخشي هوشيار
مقاله دندانپزشکي کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندريان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاريان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: آرام بخشي هوشيار، بيشتر براي مديريت رفتار بيماران غير همکار و يا به شدت مضطرب در دندانپزشکي به کار مي رود. داروهاي گوناگوني براي آرام بخشي کودکان در مطب دندانپزشکي به صورت منفرد و يا ترکيبي، جهت يافتن يک برنامه آرام بخشي مطلوب به کار رفته است. ولي، همچنان نياز به يافتن داروي آرام بخشي با اثر بيشتر و عوارض کمتر وجود دارد.
هدف: اين پژوهش، جهت مقايسه اثر دو ترکيب خوراکي ميدازولام، هيدروکسي زين و ميدازولام، کتامين در آرام بخشي بيماران دندانپزشکي کودکان در هنگام درمان دندانپزشکي انجام شده است.
مواد و روش: اين بررسي به صورت باليني، مقطعي، دو سوکور و آينده نگر در ۲۵ کودک غير همکار ۳۴ تا ۵۶ ماهه (ميانگين سني ۱/۴۸) که نيازمند دست کم دو جلسه درمان ترميمي بودند، انجام شد. اين کودکان، به صورت تصادفي، يکي از دو برنامه ترکيبي آرام بخشي و خوراکي شامل ميدازولام (۵/۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) ،کتامين (۵ ميلي گرم بر کيلوگرم) و يا ميدازولام (۵/۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) ،هيدروکسي زين (۲ ميلي گرم بر کيلوگرم) را پيش از آغاز درمان در جلسه نخست دريافت کردند و در جلسه دوم برنامه ديگر استفاده شد. همچنين، همه افراد ۵۰ درصد نيتروس اکسايد، اکسيژن در هنگام درمان دريافت کردند. رفتار کودکان در ۴ نمايه ي: ۱- خواب آلودگي، ۲-گريه، ۳-حرکت و ۴- رفتار کلي، توسط فردي ناآگاه از گونه داروي استفاده شده، ارزيابي گرديد. داده ها توسط آزمون ويلکاکسون (Wilcoxon) و مک نمار (McNemar) واکاوي گرديد.
يافته ها: ترکيب ميدازولام/ کتامين به گونه معنادار نسبت به ميدازولام/ هيدروکسي زين در هنگام تزريق و کار درماني، به ترتيب از نظر ميزان خواب آلودگي(p=0.001,p<0.000) ، گريه  (p=0.001,p<0.00) و حرکت بدن و  (p=0.001,p=0.001) موثرتر و از نظر نمايه ارزيابي رفتارکلي داراي موفقيت بيشتري بود .(p=0.008)
نتيجه گيري: کاربرد ميدازولام (۵/۰ ميلي گرم/ کيلوگرم) و کتامين (۵ ميلي گرم/ کيلوگرم) منجر به آرام بخشي ايمن و موثر براي انجام درمان دندانپزشکي در خردسالان مي شود. استفاده از اين ترکيب در مقايسه با هيدروکسي زين (۲ ميلي گرم/ کيلوگرم) و ميدازولام (۵/۰ ميلي گرم/ کيلوگرم) باعث خواب آلودگي، گريه و حرکت کمتر و سرانجام، رفتار پذيرفتني بيمار در هنگام درمان مي گردد.