مقاله بررسي اثر باکتري هاي توليدکننده فيتاز در دوره هاي مختلف پرورش بر عملکرد و قابليت هضم برخي مواد معدني در جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر باکتري هاي توليدکننده فيتاز در دوره هاي مختلف پرورش بر عملکرد و قابليت هضم برخي مواد معدني در جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي حل کننده فسفات
مقاله عملکرد
مقاله قابليت هضم
مقاله مواد معدني
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدم شهريار حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني راد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري جويباري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: گلشن ظروفي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمايش حاضربه منظور بررسي تاثير افزودن دو باکتري (با قابليت توليد فيتاز) به جيره ي غذايي جوجه هاي گوشتي، بر عملکرد و قابليت هضم فسفر، کلسيم، آهن و روي خوراک انجام گرفت. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي (CRD)  با ۴ تيمار، ۴ تکرار و ۲۰ قطعه جوجه گوشتي از سويه راس (۳۰۸) در هر تکرار به اجرا در آمد. تيمار هاي آزمايشي شامل: ۱) عدم استفاده ازباکتري هاي حل کننده فسفات ۲) استفاده از باکتري هاي حل کننده فسفات در کل دوره پرورش ۳) استفاده از باکتري هاي حل کننده فسفات در دوره ي آغازين ۴) استفاده از باکتري هاي حل کننده فسفات در دوره هاي آغازين و رشد بود. نتايج بدست آمده نشان دادند که باکتري هاي مورد آزمايش تاثير معني داري بر افزايش، وزن خوراک مصرفي سرانه در بين گروه هاي آزمايشي در دوره هاي رشد، پاياني و در کل دوره داشتند (P<0.05) همچنين تفاوت معني داري در ضريب تبديل غذايي بين گروه هاي آزمايشي در دوره هاي آغازين، رشد، پاياني و کل دوره مشاهده شد (P<0.05) باکتري هاي مورد آزمايش سبب افزايش معني دار قابليت هضم فسفر و کلسيم شدند (P<0.05) ولي اثر معني داري بر قابليت هضم آهن و روي نداشتند ((P<0.05 از نتايج حاصل چنين استنباط مي شود که باکتري هاي حل کننده فسفات زماني بيشترين تاثير را بر عملکرد و قابليت هضم فسفر و کلسيم دارند که در کل دوره پرورش به جيره غذايي افزوده شوند.