مقاله بررسي اثر باکتري هاي حل کننده فسفات به عنوان پروبيوتيک جديد روي برخي پارامتر هاي بيوشيميايي سرم، خصوصيات لاشه و عملکرد جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۳۹۹ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر باکتري هاي حل کننده فسفات به عنوان پروبيوتيک جديد روي برخي پارامتر هاي بيوشيميايي سرم، خصوصيات لاشه و عملکرد جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبيوتيک
مقاله باکتري هاي حل کننده فسفات
مقاله آلکالين فسفاتاز
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري جويباري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ملبوبي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پور وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده نقارچي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثر دو باکتري سودوموناس پوتيدا و پانتوا اگلومرانس از خانواده باکتري هاي حل کننده فسفات به عنوان پروبيوتيک برسطح سرمي فسفر، آلکالين فسفاتاز، برخي خصوصيات لاشه و عملکرد جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. اين باکتري ها که به روش غربالگري از خاک نواحي مختلف کشور جدا گرديده اند، در اين آزمايش به صورت مخلوط در جيره مورد استفاده قرار گرفتند. اين آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي و به صورت آزمايش فاکتوريل ۴×۲ به اجرا در آمد. فاکتورها شامل پروبيوتيک در چهار سطح (۱ – عدم استفاده، ۲ – استفاده در کل دوره، ۳ – استفاده در دوره هاي آغازين و رشد، ۴ – استفاده در دوره پاياني) و فسفر در دو سطح (۱ – قابل دسترس و۲ – کل) بودند. در اين آزمايش ۸ تيمار، ۴ تکرار و ۲۰ قطعه جوجه در هر تکرار و در مجموع ۶۴۰ قطعه جوجه يک روزه گوشتي از سويه تجاري راس مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج جداول مقايسه ميانگين ها نشان داد که باکتري هاي مورد نظر موجب افزايش معني داري در وزن زنده، سرانه خوراک مصرفي و بهبود ضريب تبديل غذايي گرديدند (P<0.05) پروبيوتيک جديد موجب افزايش بازده لاشه و فسفر سرم گرديد (P<0.05) از سويي ديگر کاهش معني داري در چربي محوطه بطني و آلکالين فسفاتاز سرم مشاهده شد (P<0.05) همچنين وزن ران ها وسينه تحت تاثير قرار نگرفت (P<0.05) نتايج اين آزمايش نشان داد که باکتري هاي بکار رفته در اين آزمايش موجب بهبود عملکرد و افزايش زيست فراهمي فسفر مي شوند.