مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي پيش از ازدواج بر افزايش رضايت زناشويي پس از ازدواج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم رفتاري از صفحه ۳۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي ارتباطي پيش از ازدواج بر افزايش رضايت زناشويي پس از ازدواج
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله رضايت زناشويي
مقاله پيش از ازدواج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي اثر بخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي زوجين پيش از ازدواج بر افزايش رضايت زناشويي زوجين پس از ازدواج انجام شده است. بدين منظور از ميان زوجين عقد كرده در دفاتر ثبت ازدواج سه ماهه اول سال ۱۳۸۶ شهر كرج تعداد ۴۰ زوج به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و كنترل بصورت تصادفي جايگزين شدند. آزمودني هاي گروه آزمايش تحت تاثير متغير مستقل قرار گرفتند و طي هشت جلسه به آنها آموزش مهارت هاي ارتباطي آموخته شد. سه ماه پس از ازدواج، زوجين هر دو گروه به پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ پاسخ دادند. طرح تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش پس آزمون با گروه كنترل مي باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون T مستقل براي بررسي معنادار بودن تفاوت ميانگين هاي دو گروه استفاده شد. نتايج تجزيه و تحليل داده ها حاكي از اثر بخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي در افزايش رضايت زناشويي زوجين بود. فرضيه پژوهش در سطح مولفه روابط اجتماعي خانواده و دوستان تاييد نشد. فرضيه پژوهش در سطح مولفه رضايت از روابط جنسي %۹۵ اطمينان تاييد شد. همچنين فرضيه پژوهش در سطح مولفه حل تعارض با ۹۹% اطمينان تاييد شد. در مجموع يافته هاي پژوهش حاكي از اثر بخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي در افزايش رضايت زناشويي زوجين است.