مقاله بررسي اثر بخشي آموزش مولفه هاي سبک زندگي مبتني بر رويکرد روان شناسي فردي بر رضايت زناشويي در بين پرستاران متاهل زن بيمارستان دکتر گنجويان دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در (روان شناسي اجتماعي (يافته هاي نو در روان شناسي از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي آموزش مولفه هاي سبک زندگي مبتني بر رويکرد روان شناسي فردي بر رضايت زناشويي در بين پرستاران متاهل زن بيمارستان دکتر گنجويان دزفول
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مولفه هاي سبک زندگي
مقاله رويکرد روان شناسي فردي
مقاله رضايت زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورغفاري سيده سوگل
جناب آقای / سرکار خانم: پاشا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطاري يوسفعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش مولفه هاي سبك زندگي مبتني بر رويكرد روان شناسي فردي بر رضايت زناشويي پرستاران متاهل زن بيمارستان دكتر گنجويان دزفول بود. جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه پرستاران زن متاهل شاغل در بيمارستان گنجويان دزفول بود، كه از اين ميان تعداد ۶۰ نفر به طور تصادفي ساده انتخاب و در دو گروه آزمايشي (n=30) و كنترل (n=30) گمارده شدند که گروه آزمايش طي ۸ جلسه  1.5ساعته آموزش مولفه هاي سبك زندگي مبتني بر رويكرد روان شناسي فردي را دريافت کردند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ بود. براي اجراي اين پژوهش از طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل استفاده شد. در اين پژوهش براي تحليل داده ها از روش آماري تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه آموزش مولفه هاي سبك زندگي مبتني بر رويكرد روان شناسي فردي باعث افزايش رضايت زناشويي کلي و همچنين مولفه هاي آن شامل رضايت، مسايل شخصيتي، ارتباط زناشويي، مهارت حل تعارض، مديريت مالي، فعاليت هاي مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسي، فرزندان و فرزندپروري، خانواده و دوستان و جهت گيري مذهبي مي شود که که اين يافته ها در سطح P<0.05 معني دار بودند.