مقاله بررسي اثر بخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش دانش آموزان متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات آموزش و يادگيري (علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش دانش آموزان متوسطه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله پيشگيري
مقاله روابط آسيب زا
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ داراني هما
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، تعيين تاثير آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا بر نگرش دانش آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه شاهين شهر، نسبت به روابط دختر و پسر مي باشد. بدين منظور، پژوهشي در قالب يک طرح پژوهشي نيمه تجربي، از نوع دو گروهي همراه با پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري يک ماهه، انجام گرفت. جامعه آماري شامل، کليه دانش آموزان پايه اول و دوم دوره متوسطه شاخه نظري شاهين شهر بود. نمونه آماري شامل ۲۹۵ دانش آموز بود که به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي بر مبناي کلاس انتخاب شد و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش (۱۴۴ دانش آموز) و گروه گواه (۱۵۱ دانش آموز) گمارده شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته «نگرش نسبت به روابط دختر و پسر» با ۴۱ گويه بود. پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ ۰٫۹۲ محاسبه گرديد. نتايج تحليل کوواريانس دو راهه با کنترل نمرات پيش آزمون، نشان داد در مجموع آموزش پيشگيري از روابط آسيب زا باعث تغيير نگرش در دانش آموزان در مرحله پس آزمون و پيگيري شد. ساير نتايج نشان داد که بين نگرش دانش آموزان دختر و پسر نسبت به روابط آسيب زا در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداري وجود دارد. اين، در مرحله پيگيري معنادار نبود. اثر متقابل جنسيت و عضويت گروهي نيز، بر نگرش نسبت به روابط آسيب زا معنادار نبود.