مقاله بررسي اثر بخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر نشانگان جسماني و اضطراب بيماران عروق کرونر قلب شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۹۵ تا ۵۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر نشانگان جسماني و اضطراب بيماران عروق کرونر قلب شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمن سازي در مقابل استرس
مقاله نشانگان جسماني
مقاله اضطراب
مقاله بيماري عروق کرونر قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني شيرازي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: سوداني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سيديان سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع آبادي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس بر نشانگان جسماني و اضطراب در بيماران عروق کرونري قلب شهر اهواز بود.
روش بررسي: اين پژوهش بر روي ۴۰ بيمار عروق کرونري قلب از بيمارستان هاي گلستان، مهر، نفت و کلينيک قلب تپش که اين مراکز به قيد قرعه از بين مراکز درماني شهر اهواز انتخاب شده بودند، اجرا گرديد. اين ۴۰ بيمار عروق کرونري قلب به صورت تصادفي منظم انتخاب شدند که از اين ميان ۲۰ بيمار زن و ۲۰ بيمار مرد بودند. سپس افراد به صورت تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمايش به مدت ۸ هفته تحت درمان آموزش گروهي ايمن سازي در مقابل استرس قرار گرفت. فرض پژوهش بر اين بود که اين آموزش باعث کاهش ميزان نشانگان جسماني، اضطراب گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل مي شود. شرکت کنندگان در اين پژوهش قبل و بعد از اجراي مداخله به کمک پرسشنامه سلامت عمومي – ۲۸ مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج تحليل کوواريانس حاکي از آن بود که اين روش باعث کاهش معناداري در نشانگان جسماني و اضطراب گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل گرديد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که آموزش ايمن سازي در مقابل استرس بر کاهش نشانگان جسماني و اضطراب بيماران عروق کرونر موثر است و اين روش مي تواند همراه با مراقبت هاي معمول پزشکي در بهبود و توانبخشي بيماران قلبي – عروقي استفاده گردد.