مقاله بررسي اثر بخشي درمان شناختي مبتني بر فن خودگويي در كاهش ميزان هراس اجتماعي و تصحيح تعابير مربوط به خود و ديگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي درمان شناختي مبتني بر فن خودگويي در كاهش ميزان هراس اجتماعي و تصحيح تعابير مربوط به خود و ديگران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان شناختي
مقاله فن خود گويي
مقاله هراس اجتماعي
مقاله تعبير رويدادهاي مربوط به خود
مقاله تعبير رويدادهاي مربوط به ديگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي چناربن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فلسفي نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور بررسي اثربخشي درمان شناختي مبتني بر فن خود گويي بر کاهش ميزان هراس اجتماعي و تصحيح تعابير مربوط به خود و ديگران صورت گرفته است. گروه نمونه ۸ نفر زن از ۱۶ نفر زن و مرد مبتلا به هراس اجتماعي بودند که از ميان ۲۷ نفر مراجعه كننده شاکي از اضطراب به يک مرکز مشاوره دولتي با استفاده از ابزار تشخيصي (SPIN) و ملاک هاي تشخيصي DSM-IV تعيين شده بودند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هراس اجتماعي و پرسشنامه تعبير رويدادهاي هاي مربوط به خود و ديگران استفاده شد. تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد اگر چه درمان شناختي مبتني بر فن خودگويي بر کاهش ميزان هراس اجتماعي موثر است اما در تصحيح تعبير رويدادهاي مربوط به خود و ديگران اثر معنادار نداشته است.