مقاله بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان (در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان (در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله عملکرد
مقاله اثر بخشي
مقاله توسعه منابع انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متاني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رمضان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين پژوهش «بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت در توسعه منابع انساني» است، نمونه آماري اين پژوهش تعداد ۱۰۳ نفر از کارکنان (۷۳ نفر مرد و ۳۰ نفر زن) دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري هستند که به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش تحقيق، توصيفي از نوع زمينه يابي است، ابزار گرد آوري داده ها پرسشنامه به شيوه بسته پاسخ با طيف ليکرت بوده و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون « tتک متغيره» و «تحليل واريانس» استفاده شده است. نتايج نشان داد که دوره هاي آموزش ضمن خدمت در ميزان بهره وري، رضايت شغلي، ثبات شغلي و آمادگي لازم براي انجام وظايف موثر بوده است. همچنين يافته ها حاکي از آن است که بين ميانگين اثربخشي به دست آمده در دو گروه زن و مرد تفاوت معني دار وجود دارد. و نيز بين ميانگين هاي به دست آمده در سه گروه با سوابق خدمتي ۵ تا ۱۰ سال (x =73.39)،۱۰ تا  15سال (x=71.50) و بالاي ۱۵ سال (x=66.56) تفاوت مشاهده مي گردد، که اين تفاوت را آزمون f معني دار نشان داده است.