مقاله بررسي اثر بخشي طرح تايم (غني سازي ازدواج) بر رضايت زناشويي زوج هاي دانشجو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي طرح تايم (غني سازي ازدواج) بر رضايت زناشويي زوج هاي دانشجو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غني سازي ازدواج
مقاله طرح تايم
مقاله رضايت مندي زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدالتي شاطري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمديان شعرباف حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس غروي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اگرچه ازدواج يكي از مهمترين تصميمات زندگي هر فرد است، اما زوج ها معمولا وقت و انرژي صرف آماده شدن براي ورود به اين رابطه نمي كنند و بسياري از زوج ها در همان سالهاي اول ازدواج خود تعارضات زناشويي قابل توجهي تجربه مي كنند. از آنجا كه نابساماني ارتباط زناشويي با بسياري پيامدهاي طولاني مدت جسمي و رواني مرتبط است، پيشگيري از اين عواقب آسيب زا جزء اولويتهاي روانشناسان و متخصصان حيطه سلامت شده است. يكي از رويكردهاي پر كاربرد و معروف در اين زمينه غني سازي ازدواج است. غني سازي ازدواج رويكردي است آموزشي با هدف ارتقا ارتباط زوج ها، كه تلاش مي كند زوج ها را نسبت به خودشان و همسرشان آگاه سازد، همدلي و صميميت را تقويت نمايد، و مهارتهاي ارتباط كارآمد و حل مساله آنها را گسترش دهد. در اين مقاله سودمندي يكي از برنامه هاي غني سازي ازدواج بر روي زوج هاي ايراني ارزيابي شده است.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع شبه آزمايشي است و طرح مورد استفاده دوگروه ناهمسان با پيش آزمون و پس آزمون است. ۱۵ زوج در اين مطالعه شركت داشتند. دو مقياس رضايت زناشويي انريچ و تطابق دو نفري (داس) براي ارزيابي رضايت مندي زناشويي زوج ها در سه مقطع پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري مورد استفاده قرار گرفت. ۸ زوج (گروه آزمايشي) آموزش هاي ده هفته اي برنامه غني سازي تايم را دريافت نمودند و ۷ زوج ديگر (گروه كنترل) هيچ آموزشي دريافت نكردند. داده ها با كمك آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج حاكي از عدم تغيير نمرات گروه كنترل در مقياس ها طي مدت مطالعه بود. در حالي كه نمرات گروه آزمايش بهبود معناداري در پس آزمون داشت و اين بهبود تا مرحله پيگيري نيز حفظ شده بود، هم در مقياس انريچ و هم در مقياس داس (P<0.001).
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش سودمندي آموزش هاي برنامه غني سازي ازدواج در افزايش رضايت مندي زناشويي در نمونه اي از زوج هاي ايراني را تاييد مي كند.