مقاله بررسي اثر بخشي مشاوره به شيوه تمرکز بر هيجان ها (EFT) بر بهداشت رواني معلمان زن مقطع متوسطه شهر مرودشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي مشاوره به شيوه تمرکز بر هيجان ها (EFT) بر بهداشت رواني معلمان زن مقطع متوسطه شهر مرودشت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاوره هيجان مدار (EFT)
مقاله بهداشت رواني
مقاله معلمان زن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده شهشهاني افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: جاهدي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: عرب سرمست

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي اثر بخشي مشاوره به شيوه تمرکز بر هيجان ها (EFT) بر بهداشت رواني معلمان زن مقطع متوسطه شهر مرودشت پرداخته است. روش اين پژوهش نيمه تجربي از نوع طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بوده ومتغير مستقل در اين پژوهش مشاوره به شيوه هيجان مدار (EFT) است. جامعه آماري اين پژوهش، معلمان زن مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر مرودشت كه در سال تحصيلي ۸۹-۸۸ مشغول به كار هستند، مي باشند. نمونه اين پژوهش را ۳۰ نفر از معلمان زن که به روش تصادفي در دو گروه آزمايشي و کنترل انتخاب شدند، تشکيل داده است. ابزار اندازه گيري در اين پژوهش براي سنجش سلامت رواني، پرسشنامه ۹۰ سوالي scl-90 مي باشد. نتايج نشان داد که ميانگين نمره هاي پس آزمون گروه آزمايشي نسبت به گروه کنترل کم تر بوده است و در اين آزمون نمره کم تر، نشانه بهداشت رواني بيش تر است. به بيان ديگر، مشاوره به روش هيجان مدار(EFT)  بر بهداشت رواني معلمان زن مقطع متوسطه شهر مرودشت تاثيري مثبت داشته و همچنين مشاوره به روش هيجان مدار (EFT) باعث کاهش افسردگي، اضطراب و حساسيت بين فردي معلمان زن مقطع متوسطه شهر مرودشت شده است.