مقاله بررسي اثر بخشي کرم %۵ تري کلرواستيک اسيد در درمان ضايعات ليشمانيوز پوستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۱۷ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر بخشي کرم %۵ تري کلرواستيک اسيد در درمان ضايعات ليشمانيوز پوستي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم تري کلرواستيک اسيد
مقاله ليشمانيوز پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: هفت برادران الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري ليشمانيوز جلدي (سالک) يک بيماري اندميک و گسترده در سطح ايران مي باشد. اسکار نازيبايي که از اين بيماري به جا مي ماند به عنوان يک مشکل جدي رواني براي اين بيماري قلمداد مي شود. اين مطالعه جهت بررسي اثر کرم %۵ تري کلرواستيک اسيد در درمان ضايعات ندولر پاپولر ليشمانيوز جلدي طراحي گرديد.
مواد و روش ها: در مطالعه case series از بيماران مبتلا به سالک مراجعه کننده به مرکز تحقيقات بيماري هاي پوستي و سالک، اسمير به عمل آمد و در صورت مثبت بودن اسمير به صورت تصادفي تحت درمان موضعي کرم TCA %5 روزانه ۲ بار تا ۸ هفته يا تا زمان بهبودي (اپيتليزاسيون) کامل ضايعه قرار گرفتند. پس از پايان دوره درمان، بيماران بر اساس نحوه پاسخ به درمان در سه گروه بهبودي کامل، بهبودي نسبي و عدم بهبودي قرار گرفتند. بيماران ۶ ماه پس از بهبودي کامل ضايعه از نظر اندازه اسکار ناشي از اين بيماري بررسي شدند. يافته هاي به دست آمده توسط نرم افزار SPSS وارد رايانه شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين مساحت ضايعه قبل از درمان ۳۸٫۸۱±۸۱٫۹mm2 بود که پس از ۶ ماه از اتمام درمان ۳٫۶±۹٫۱mm2 شده است. ميزان بهبودي کامل از ۱ نفر (%۶٫۳) در هفته دوم به ۱۳ نفر (%۸۶٫۷) در هفته هفتم رسيده و در هفته هشتم کليه بيماران پاسخ کامل داده بودند. بيماران عارضه مهمي پيدا نکردند و فقط يک بيمار دچار اريتم مختصر در هفته دوم و ادم در ناحيه مصرف کرم در هفته پنجم پيدا کرد که پس از ۲ هفته برطرف شد.
نتيجه گيري: با توجه به حصول بهبودي کامل در کليه بيماران اين مطالعه در هفته هشتم، عوارض و هزينه کم دارو نسبت به درمان هاي مشابه و اثربخشي تري کلرواستيک اسيد در بهبودي اسکار، به نظر مي رسد استفاده از کرم%۵ TCA  مي تواند به عنوان يک درمان جايگزين در بيماران مبتلا به سالک مطرح شود. طراحي يک مطالعه دو سويه کور در اين راستا جهت حصول نتيجه گيري قابل اعتماد ضروري مي باشد.