مقاله بررسي اثر برداشت الياف کلاژن بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج در دو سيستم باندينگ توتال اچ و سلف اچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۸۶ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر برداشت الياف کلاژن بر استحکام باند برشي کامپوزيت به عاج در دو سيستم باندينگ توتال اچ و سلف اچ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الياف کلاژن
مقاله هيپوکلريت سديم
مقاله استحکام برشي
مقاله ادهزيو
مقاله سلف اچ
مقاله توتال اچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيشه ور ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي كاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيپوکلريت سديم قادر به برداشت فاز آلي عاج دمينراليزه بوده و باعث ايجاد اتصال مستقيم رزين با کريستال هاي هيدروکسي آپاتيت موجود در عاج مي شود و در نتيجه پديده تخريب هيدروليتيک اين الياف که ممکن است دوام باند را تحت تاثير قرار دهد وجود نخواهد داشت. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير استفاده از محلول هيپوکلريت سديم %۱۰ بر استحکام باند برشي عاج در دو سيستم باندينگ سلف اچ و توتال اچ است.
روش بررسي: ۶۰ دندان پره مولر انساني کشيده شده مورد استفاده قرار گرفت. سطوح باکال دندان ها تا موقع اکسپوز شدن عاج توسط فرز الماسي تراشيده شدند. سپس دندان ها بطور تصادفي در ۴ گروه تقسيم شد و مراحل آماده سازي سطحي عاج بصورت زير انجام شد؛ گروه:۱ (۳M ESPE) Single Bond مطابق دستور کارخانه سازنده استفاده شد. گروه۲ : پس از آماده سازي عاج محلول  NaOCl%10به مدت ۱ دقيقه استفاده شد، پس از شستشو و خشک کردن از سيستم باندينگ (۳M ESPE) Single Bond استفاده گرديد. گروه ۳: (Kuraray) Clearfil SE Bond مطابق دستور کارخانه سازنده استفاده شد. گروه۴ : پس از کاربرد پرايمر مطابق دستور کارخانه سازنده نمونه ها جهت برداشت مونومر اضافي در استون %۵۰ غوطه ور شدند. نمونه ها پس از شستشو خشک گرديدند و بعد از محلول NaOCl%10 بر روي سطح عاج استفاده شد و بعد از شستشو و خشک کردن ادهزيو سيستم Clearfil SE Bond بکار رفت. بعد از آماده سازي سطوح عاجي استوانه هاي کامپوزيتي با ابعاد ۲×۴ mm بر روي سطوح عاجي باند گرديد. نمونه ها در معرض ۵۰۰ سيکل حرارتي ۵۵- ۵ درجه قرار داده شد. سپس تست استحکام باند برشي توسط دستگاه اينسترون با سرعت ۱ mm/min انجام شد. داده هاي بدست آمده توسط آزمون آناليز واريانس يک طرفه و دو طرفه و آزمون مقايسه چندگانه توکي مورد بررسي آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين استحکام باند برشي به عاج در گروه Single Bond برابر با ۱۶٫۸±۴٫۲ MPa و در گروه Single Bond همراه با NaOCl برابر با ۱۰٫۵۲±۴٫۳۴ MPa بود. در گروه Clearfil SE Bond ميانگين استحکام باند ۲۳٫۷±۴٫۷ MPa و در گروه Clearfil SE Bond همراه با NaOCl برابر با ۲۳٫۳±۳٫۶۵ بود. آناليزهاي آماري نشان داد که استفاده از NaOCl%10 در Single Bond باعث کاهش استحکام باند شد (P<0.001) ولي در Clearfil SE Bond تغييري در استحکام باند ايجاد نکرد (P<0.99).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه استفاده از هيپوکلريت سديم %۱۰ در سيستم چسباننده توتال اچ (Single Bond) باعث کاهش استحکام باند برشي شد و در سيستم چسباننده سلف اچ (Clearfil SE Bond) تاثيري بر روي استحکام باند برشي نداشت.