مقاله بررسي اثر برنامه هاي مداخله اي تمرينات تحمل وزن و مصرف منظم مکمل غذايي کلسيم بر چگالي مواد معدني استخوان هاي ران کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر برنامه هاي مداخله اي تمرينات تحمل وزن و مصرف منظم مکمل غذايي کلسيم بر چگالي مواد معدني استخوان هاي ران کودکان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چگالي مواد معدني استخوان
مقاله استئوپروز
مقاله تمرينات تحمل وزن
مقاله مکمل هاي کلسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمايت طلب رسول
جناب آقای / سرکار خانم: نيك روان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، مقايسه اثر برنامه هاي مداخله اي تمرينات تحمل وزن و مصرف منظم مکمل غذايي کلسيم بر چگالي مواد معدني استخوان هاي ران کودکان بود. به اين منظور نمونه اي ۳۲ نفري از بين کودکان مهد “راه ظفر” با رضايت والدين به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. اين کودکان در چهار گروه مختلف به مدت پنج ماه تحت برنامه هاي مداخله اي قرار گرفتند. همگن بودن گروه ها از نظر کلسيم مصرفي ماهانه به وسيله پرسشنامه مصرف کلسيم بررسي شد. جمع آوري داده ها توسط دستگاه چگالي سنجي (DEXA) انجام و براي تحليل داده ها از آزمون هاي تحليل واريانس يک متغيره و t گروه هاي همبسته استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد اختلاف معناداري بين کلسيم مصرفي ماهانه گروه هاي تحقيق وجود ندارد (Sig=0.192 و F=1.696). نتايج مقايسه اختلاف ميانگين نمره هاي پيش آزمون و پس آزمون BMDگردن استخوان ران در همه گروه ها معنادار بود (تمرينات تحمل وزن همراه با مصرف مکمل غذايي کلسيم،Sig=0.002 و t=4.919؛ تمرينات تحمل وزن، Sig=0.00 و t=6.232؛ مصرف مکمل غذايي کلسيم، Sig=0.00 و t=-7.86 و کنترل Sig=0.002 و t=5.499). در مجموع، مقايسه نمره هاي BMD گروه هاي تحقيق نشان داد، تفاوت بين ميانگين نمره هاي گروه ها معنادار است (Sig=0.019 و F=3.981) و بر اساس نتايج آزمون تعقيبي توکي اختلاف معناداري بين ميانگين گروه هاي ۱ و ۲ با گروه کنترل وجود داشت. اين يافته ها بر اهميت دوران کودکي و نوجواني به عنوان سنين حساس زندگي در شکل گيري تراکم استخوان تاکيد دارد و مويد اين نظريه مکانيکي در رابطه با استخوان هاست که “استخوان ها نسبت به بار وارده به وسيله اضافه کردن مواد معدني پاسخ مي دهند”.