مقاله بررسي اثر برگ گياه هواچوه در روند التيام زخم سوختگي درجه دو در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۹۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر برگ گياه هواچوه در روند التيام زخم سوختگي درجه دو در موش صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگي
مقاله ترميم
مقاله هواچوه
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اطلسي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري اصفهاني اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نادريان همايون
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زاد محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف:  با توجه به شيوع سوختگي و ضرورت توجه به داروهاي گياهي كم عارضه در درمان زخم هاي سوختگي، اين مطالعه با هدف بررسي تاثير برگ گياه هواچوه بر ترميم زخم سوختگي درجه دو در موش بالغ طراحي و اجرا گرديد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي از ۴۰ سر موش صحرايي بالغ به وزن ۳۰±۲۲۰ گرم استفاده شد. حيوانات پس از ايجاد سوختگي درجه دو از نوع سوختگي مرطوب به ميزان ده درصد سطح بدن به روش نمونه گيري تصادفي در چهار گروه «درمان شده با داروهاي گياهي حاوي برگ گياه هواچوه»، «درمان شده با داروي گياهي فاقد برگ گياه هواچوه»، «درمان شده با سيلورسولفاديازين ۱ درصد» و «گروه نرمال سالين» قرار گرفتند. هر چهار گروه روزانه بازديد شده و با داروهاي مورد نظر پانسمان شدند. حيوانات در روز سي ام با گاز اتر كشته شده و سپس نمونه گيري از قسمت هاي مشابه در تمام گروه ها براي بررسي هاي هيستولوژيك انجام شد. شاخص هاي اصلي بررسي روند ترميم شامل تراكم منطقه اي اپيدرم، تراكم منطقه اي عروق خوني و تراكم عددي عروق خوني بود.
نتايج: بررسي هاي ميكروسكوپيك روند بهتر التيام زخم سوختگي در گروه درمان شده با داروي گياهي داراي برگ گياه هوا چوه را در مقايسه با ساير گروه ها نشان نداد. در بررسي هاي مورفومتريك گروه درمان شده با داروي گياهي حاوي برگ هوا چوه نسبت به گروه داروي گياهي فاقد برگ و گروه سيلورسولفاديازين، از نظر تراكم منطقه اي اپي درم به طور معني داري کمتر (به ترتيب  P<0.001و P=0.002) و نسبت به گروه فاقد برگ از نظر تراکم عروق خوني و تراکم عددي عروق خوني به طور معني داري بيشتر بود (به ترتيب  P<0.001و P=0.004).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که برگ گياه هوا چوه بر روند التيام زخم سوختگي درجه دو در موش تاثيري ندارد.
مطالعات بيشتري در زمينه تاثير بخش هاي ديگر اين گياه بر روي التيام سوختگي توصيه مي شود.