مقاله بررسي اثر تابش اشعه گاما و تنش شوري بر برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي برنج (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تابش اشعه گاما و تنش شوري بر برخي از خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي برنج (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله شوري
مقاله اشعه گاما
مقاله جوانه زني
مقاله کلروفيل
مقاله پرولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلام پور مانا
جناب آقای / سرکار خانم: ده پورجويباري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: راهداري پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنج (Oryza sativa L.) به عنوان يکي از مهمترين غلات جهان در بيشتر کشورها مورد استفاده قرار ميگيرد. از مهمترين موانع در کشت اين گياه، شوري مي باشد که تنش شوري موجب پايين آمدن محصول مي گردد. استفاده از رتوهاي يونيزه کننده الکترو مغناطيسي از جمله اشعه گاما موجب بهبود محصول و افزايش مقاومت به استرسهاي مختلف در گياهان مي گردد در اين مطالعه تاثير ۳ دز تابشي ۳۰۰ و ۱۰۰، ۲۰۰ گري به همراه غلظت شوري (NaCl) (0، ۵،۱۵  و ۲۵) ميلي موس در گياه برنج رقم طارم هاشمي در محيط کشت  MSمورد بررسي قرار گرفت و پس از ۵ روز درصد جوانه زني و پس از يک هفته طول ساقه چه مورد اندازه گيري قرار گرفت. پس از يک ماه از کشت درصد کالوس زايي و طول کالوس مورد سنجش قرار گرفت. به منظور سنجش ميزان کلروفيل و پرولين مبادرت به کشت هيدروپونيک نموده ايم (محيط کشت هوگلند). نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد که افزايش توام اشعه گاما و شوري درصد جوانه زني، طول ساقه چه، درصد کالوس زايي، طول کالوس را کاهش داد و موجب افزايش ميزان کلروفيل و پرولين مي گردد.