مقاله بررسي اثر تاج پوشش درختان بر مقدار توليد و کيفيت پوشش مرتعي زير اشکوب در منطقه زاگرس مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاج پوشش درختان بر مقدار توليد و کيفيت پوشش مرتعي زير اشکوب در منطقه زاگرس مرکزي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيشه زراعي
مقاله پوشش مرتعي
مقاله توليد مرتع
مقاله کيفيت مرتع
مقاله زاگرس مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تشکري زاده منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: متين خواه سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل هاي غرب ايران، از غني ترين منابع بيولوژيکي ايران به شمار مي روند و مراتع زير اشکوب اين جنگل ها که تامين کننده قسمت اعظم علوفه مورد نياز دام هاي عشاير و روستاييان است، اين مناطق را به بزرگ ترين کانون دامداري ايران تبديل کرده است. بنابراين تحقيق در مورد اين جنگل ها و پوشش گياهي زيراشکوب آنها بسيار ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق، تاثير پوشش درختي بر توليد و کيفيت پوشش گياهي زيراشکوب، در منطقه ذخيره گاه پشندگان ارزيابي شده است. عامل توليد در سه سطح سايه كامل (تصوير تاج)، سايه – آفتاب (سايه انداز) و آفتاب (باز) و عامل کيفيت در دو سطح زيراشکوب و ناحيه بدون تاج پوشش درخت، مورد ارزيابي قرار گرفت. با توجه به پر تعداد بودن گونه هاي درختي بلوط ايراني و كيكم در منطقه، نمونه برداري در زير اشكوب اين درختان صورت گرفت. نتايج اين بررسي نشان داد كه تاثير تاج پوشش درختي بر توليد و كيفيت پوشش مرتعي زير اشكوب معني دار است، به اين ترتيب كه توليد پوشش مرتعي خوشخوراك (كلاس ۱ و ۲) در زيراشکوب درختان كاهش پيدا کرد، ولي کيفيت علوفه خوشخوراك بررسي شده در اين ناحيه افزايش يافت. به عبارت ديگر تاثير پوشش تاجي اشكوب درختي بر توليد مرتعي زيراشكوب منفي و در مقابل بر كيفيت علوفه مثبت بوده است.