مقاله بررسي اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه، اجزا عملكرد و برخي خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي كلزا در منطقه مغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۳۰۳ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه، اجزا عملكرد و برخي خصوصيات زراعي ژنوتيپ هاي كلزا در منطقه مغان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلزا
مقاله تاريخ كاشت
مقاله صفات رويشي
مقاله عملکرد دانه و اجزا عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين بررسي به منظور تعيين اثر تاريخ كاشت بر خصوصيات رويشي، عملكرد و اجزا عملكرد ژنوتيپ هاي برتر كلزا، در دو سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵ به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل (مغان) اجرا شد. چهار تاريخ كاشت اول، ۱۵، ۳۰ مهر و ۱۵ آبان در كرت هاي اصلي و پنج ژنوتيپ برتر كلزا با شامل Hyola401، Y3000، RGS003، Sarigol و Zrafam دركرت هاي فرعي قرار گرفتند. تجزيه واريانس مركب داده هاي دو سال نشان دادكه اثر تاريخ كاشت بر صفات رويشي، عملكرد دانه و اجزا عملكرد ژنوتيپ هاي كلزا معني دار بود. بيشترين عملكرد دانه در تاريخ كاشت سوم (۲۹۸۴ كيلوگرم در هكتار) توليد شد. در بين ارقام نيز از نظر خصوصيات زراعي و عملكرد دانه تفاوت آماري معني دار وجود داشت. ژنوتيپ Y3000 كمترين و رقمZrafam  بيشترين تعداد روز از سبز شدن تا شروع گلدهي و طول دوره رشد را داشتند. رقم Zrafam بيشترين تعداد خورجين در بوته و هيبريد Hyola401 بيشترين تعداد دانه در خورجين را به خود اختصاص دادند. در اين تحقيق بيشترين مقدار عملكرد دانه مربوط به هيبريد Hyola401 بود. اثر متقابل تاريخ كاشت × رقم بر عملكرد دانه در سطح احتمال ۵ درصد معني دار بود. تاريخ كاشت سوم (۳۰ مهر) و هيبريد Hyola401 با ۳۸۲۰ كيلوگرم در هكتار بيشترين ميزان عملكرد دانه را توليد كرد.