مقاله بررسي اثر تاريخ هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم سويا در منطقه ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۵ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد چهار رقم سويا در منطقه ميانه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Glysine max
مقاله سويا
مقاله تاريخ كاشت
مقاله رقم
مقاله عملكرد دانه
مقاله اجزاي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اجلي جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش در سال ۱۳۸۲ جهت تعيين بهترين تاريخ كاشت و رقم مناسب بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد. تاريخ هاي كاشت در سه سطح شامل ۵ ارديبهشت،۲۰ ارديبهشت و ۵ خرداد به عنوان فاكتور اول و ارقام سويا در چهار سطح شامل كلارك، ويليامز، زان، هاركور، به عنوان فاكتور دوم را تشكيل مي دادند. صفات مورد اندازه گيري شامل، عملكرد، وزن هزاردانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت و اندازه گيري ميزان روغن و پروتئين مي باشد. تجزيه آماري صفات اندازه گيري شده نشان داد كه تاريخ كاشت اثر معني داري بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، عملكرد دانه، بيوماس كل، شاخص برداشت و درصد روغن دانه در سطح ۵% آزمون دانكن داشت. با تاخير در كاشت اغلب صفات اندازه گيري كاهش يافتند. اما وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و درصد پروتئين دانه تحت تاثير تاريخ كاشت قرار نگرفتند. كليه صفات اندازه گيري شده غير از درصد پروتئين دانه در رقم زان در هر سه تاريخ كاشت بيش از ساير ارقام به دست آمد. كمترين تعداد غلاف در بوته و همچنين كمترين شاخص برداشت در هر سه تاريخ كاشت مربوط به رقم ويليامز بود. همه صفات مورد آزمون به غير از تعداد دانه در غلاف تحت تاثير رقم قرار گرفته و معني دار بودند. نتايج نشان داد كه بيشترين عملكرد دانه مربوط به تيمار تاريخ كاشت ۵ ارديبهشت در رقم زان يعني ۳۶۴۹ كيلوگرم در هكتار مي باشد و كمترين ميزان عملكرد دانه مربوط به تيمار تاريخ كاشت ۵ خرداد رقم هاركور، ۱۷۴۲ كيلوگرم در هكتار بود. در اين آزمايش ضريب همبستگي بين صفت عملكرد دانه و صفات بيوماس كل، شاخص برداشت، درصد روغن وزن هزار دانه و تعداد غلاف در بوته در سطح يك درصد همبستگي مثبت و با درصد پروتئين همبستگي منفي مشاهده شد.