مقاله بررسي اثر تاريخ هاي مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام زودرس سويا در شرايط دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ هاي مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام زودرس سويا در شرايط دزفول
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله رقم
مقاله سويا
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگ آسا كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: قدرتي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات تاريخ هاي مختلف کاشت، بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام زودرس سويا به صورت کرتهاي خرد شده نواري بر پايه طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در منطقه دزفول به اجرا در آمد. ارقام مورد استفاده، ويليامز L504، L14، ۰۳۲ وDPX  و تاريخ هاي کشت شامل ۲۵ خرداد، ۱۰ تير و ۲۵ تير بودند. نتايج نشان داد که اثر تاريخ کشت بر روي صفات ارتفاع گياه، وزن خشک بوته، شاخص برداشت، درصد روغن و پروتئين، عملکرد دانه در واحد سطح و اجزاي عملکرد شامل وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و تعداد غلاف در گياه معني دار نبوده و تنها در صفت طول دوره رشد اختلاف معني دار در سطح احتمال ۱ درصد محرز گرديد. در اين بررسي ارقام مورد آزمايش در صفات وزن خشک بوته، شاخص برداشت، درصد پروتئين دانه و درصد روغن دانه اختلاف معني داري از خود نشان نداده و در رابطه با تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف در سطح ۵ درصد و در خصوص صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع گياه و طول دوره رشد در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معني دار از خود نشان دادند. همچنين در تيمار اثرات متقابل، تنها صفات طول دوره رشد در سطح احتمال ۱ درصد و ارتفاع گياه در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معني دار از خود نشان دادند و در خصوص ساير صفات اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. در ميان ارقام مورد آزمايش رقم ۰۳۲ با متوسط عملکرد ۷۰۶۸ کيلوگرم در هکتار داراي بالاترين عملکرد و رقمDPX  با متوسط عملکرد ۴۰۷۸ کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد در هکتار را به خود اختصاص دادند.