مقاله بررسي اثر تاريخ کاشت بر روند و شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد ارقام نخود ديم (.Cicer arietinum L) در کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ کاشت بر روند و شاخص هاي فيزيولوژيکي رشد ارقام نخود ديم (.Cicer arietinum L) در کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود
مقاله رقم
مقاله تاريخ کاشت
مقاله تجمع ماده خشک کل
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله سرعت رشد گياه
مقاله سرعت رشد نسبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وقار محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كبرايي سهيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي روند رشد در سه رقم نخود ديم، آزمايشي به صورت کرت هاي يکبار خرد شده در قالب بلوک هاي کاملا تصادفي، در چهار تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ماهيدشت کرمانشاه انجام شد. در اين آزمايش از دو عامل رقم و تاريخ کاشت استفاده شد که عامل رقم در سه سطح شامل ارقام و ژنوتيپ هاي ILC482، هاشم (FLIP 84-48 C)  و آرمان به عنوان عامل اصلي و عامل تاريخ کاشت نيز در سه سطح شامل۲۰  آبان،۲۰ آذر و۲۰  اسفند که به عنوان تيمار فرعي در نظرگرفته شدند. نتايج تحقيق نشان داد با تاخير در کاشت (بهاره) وزن خشک اندام هاي هوايي کاهش يافت. از نظر ماده خشک برگ، ژنوتيپ ILC 482 درتاريخ کاشت ۲۰ آذر نسبت به ساير ارقام برتري نشان داد. همچنين بيش تر ماده خشک ساقه با ۴٫۸ گرم متعلق به ژنوتيپ FLIP 84-48 C و تاريخ کاشت ۲۰ آبان بود. به طورکلي بيش ترين وزن خشک کل بوته با ۱۲٫۶ گرم مربوط به تاريخ کاشت ۲۰ آبان و رقم آرمان بود. بررسي شاخص سطح برگ در ارقام مختلف نشان داد، بيش ترين شاخص سطح برگ با ۳٫۱ متعلق به ژنوتيپ FLIP 84-48 C بود. هم چنين با تاخير در کاشت شاخص سطح برگ نيز کاهش يافت به طوري که بيش ترين مقدار آن در تاريخ کاشت ۲۰ اسفند معادل ۲٫۴ بود. بيش ترين سرعت رشد گياه (CGR) در تاريخ کاشت ۲۰ آبان مربوط به رقم آرمان و معادل ۲۱٫۸ گرم در متر مربع در روز بود. بيش ترين مقدار سرعت رشد نسبي  (RGR)گياه متعلق به ژنوتيپ FLIP 84-48 C  و کم ترين آن مربوط به رقم آرمان بود. از نظر سرعت رشد نسبي گياه، تاريخ کاشت ۲۰ اسفند نسبت به ساير تاريخ هاي کاشت برتري نشان داد، در اين شرايط بيش ترين مقدار صفت ذکر شده %۶۷ گرم در گرم در روز بود.