مقاله بررسي اثر تاريخ کاشت بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف کنجد در شرايط اقليمي ميانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ کاشت بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف کنجد در شرايط اقليمي ميانه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله رقم
مقاله عملکرد
مقاله کنجد
مقاله ميانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجلي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: وزان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي اثرات سه تاريخ کاشت بر خصوصيات مختلف از جمله عملکرد و اجزاي عملکرد پنج رقم کنجد شامل يکتا، مغان ۱۷، کرج ۱، ناز تک شاخه و محلي بهبهان در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقات کشاورزي ميانه در سال زراعي ۱۳۸۳ انجام شد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار اجرا گرديد. در اين بررسي وزن خشک اندام هاي مختلف گياه، خصوصيات مورفولوژيکي بوته نظير تعداد کپسول، وزن هزار دانه، درصد پروتئين، عملکرد و اجزاي عملکرد کنجد مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که ارقام مورد کشت از نظر اغلب صفات مورد ارزيابي از جمله تعداد کپسول، درصد پروتئين، وزن خشک، بيوماس و عملکرد دانه اختلاف آماري معني داري داشتند. بيشترين ميزان عملکرد مربوط به رقم يكتا و کمترين آن مربوط به رقم ناز تک شاخه بود. هم چنين از نظر ميانگين عملکرد ارقام مختلف، تاريخ کاشت اول نسبت به تاريخ هاي کاشت دوم و سوم برتري داشت. با توجه به نتايج به دست آمده، در منطقه ميانه و مناطق با شرايط اقليمي مشابه، زراعت رقم چند شاخه يكتا مي‌تواند به عنوان يك گياه روغني مورد توصيه قرار گيرد.