مقاله بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزاي بهاره در منطقه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزاي بهاره در منطقه اصفهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله کلزاي بهاره
مقاله عملکرد و اجزا عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بني طبا سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري درباغشاهي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت بر صفات زراعي ارقام کلزاي بهاره در منطقه اصفهان در دو سال زراعي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳ در مزرعه آموزشي تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان واقع در شمال شرق اصفهان انجام گرديد. آزمايش به صورت کرت هاي خرد شده در پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از چهار تاريخ کاشت شامل ۸، ۱۸ و ۲۸ اسفند ماه و ۸ فروردين ماه به عنوان فاکتور اصلي و ارقام کلزا در چهار سطح شامل: Hoyla 401, Option 500, PF7045-91, RGS003 به عنوان عامل فرعي بودند. صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد خورجين هاي فرعي و خورجين هاي اصلي در بوته، تعداد دانه در خورجين هاي هاي فرعي و اصلي، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و درصد روغن دانه در نظر گرفته شدند. نتايج مطالعه نشان داد در شرايط آزمايش، اثر تاريخ کاشت بر تمامي صفات به جزء ارتفاع گياه، معني دار بود. همچنين اثر رقم نيز بر تمامي صفات به جزء تعداد شاخه فرعي در بوته اثر معني داري داشت. اثرات متقابل سال، تاريخ کاشت و رقم بر صفات تعداد شاخه فرعي در بوته، تعداد خورجين هاي فرعي و اصلي و وزن هزار دانه معني دار گرديد. با توجه به نتايج به دست آمده رقم RGS003 در تاريخ کشت اول يا هشتم حداکثر عملکرد را در منطقه اصفهان به همراه داشته و کشت آن در منطقه توصيه مي گردد.