مقاله بررسي اثر تاريخ کاشت و ژنوتيپ بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش در شرايط محيطي دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تاريخ کاشت و ژنوتيپ بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش در شرايط محيطي دزفول
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ کاشت
مقاله ارقام ماش
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آريان نيا ناظر
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت قلي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي زاده مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تاريخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش، آزمايشي در مزرعه پژوهشي مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول در تابستان سال ۱۳۸۸ انجام شد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي که در آن تاريخ کاشت در سه سطح اول تيرماه، ۱۵ تيرماه و ۳۰ تير ماه و ژنوتيپ در چهار سطح به نام هاي گوهر، NM92، VC3960-8،CN-9-3  در چهار تکرار انجام گرفت. در اين طرح صفات عملکرد بيولوژيکي، عملکرد اقتصادي، شاخص برداشت و اجزاي عملکرد، اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که تاريخ کاشت بر عملکرد بيولوژيکي، اقتصادي، شاخص برداشت و اجزاي عملکرد، تاثير معني داري در سطح ۰٫۰۱ داشت. تاريخ کاشت يکم تير ماه براي همه صفات مورد بررسي مناسب ترين تاريخ کاشت بود. ارقام مورد بررسي بر تمام صفات اثر بسيار معني داري داشتند و رقم NM92 براي همه صفات به استثنا شاخص برداشت بهترين رقم بود. اثرات متقابل رقم و تاريخ کاشت بر تمام صفات به استثنا شاخص برداشت تاثير معني داري در سطح ۰٫۰۱ داشت و بر شاخص برداشت در سطح ۰٫۰۵ معني دار بود. به طور کلي بر اساس نتايج حاصله تاريخ کاشت يکم تير ماه مناسب ترين تاريخ کاشت و رقم NM92 مناسب ترين رقم در اين آزمايش ارزيابي شد.