مقاله بررسي اثر تجويز توام ويتامين E و C در جلوگيري از بروز پره اکلامپسي و بعضي از پيامدهاي حاملگي در خانمهاي باردار نولي پار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۲۲ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تجويز توام ويتامين E و C در جلوگيري از بروز پره اکلامپسي و بعضي از پيامدهاي حاملگي در خانمهاي باردار نولي پار
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين C
مقاله ويتامين E
مقاله پره اکلامپسي
مقاله کوچک براي سن حاملگي
مقاله نوزاد سبک وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانيان مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: آقايان شايان
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلالات مربوط به فشار خون بالا در حاملگي اختلالات شايعي هستند که قسمت اعظم موربيديته و مرگ و مير حاملگي را باعث مي شوند. استرس اکسيداتيو در پاتوفيزيولوژي پره اکلامپسي نقش دارد. هدف از اين مطالعه، بررسي اثر توام ويتامين C و E در بروز پره اکلامپسي و برخي از پيامدهاي حاملگي بوده است.
روش کار: مطالعه حاضر يک مطالعه كارآزمايي باليني است که روي ۴۲۴ زن باردار نولي پار مراجعه کننده به بيمارستان ها، درمانگاه ها و مطب هاي خصوصي شهر سمنان به مدت ۲ سال (۸۸-۸۶) انجام شد. زنان نولي پار بين هفته هاي ۲۲-۱۴ حاملگي و سن ۱۵تا ۳۵ سال به صورت تصادفي در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول (گروه مورد) روزي ۱۰۰۰ ميلي گرم ويتامين C و ۴۰۰ واحد بين المللي ويتامين E به همراه آهن و اسيد فوليک دريافت کردند. گروه دوم به عنوان گروه شاهد، فقط آهن و اسيد فوليک دريافت کردند. دو گروه از نظر بروز پره اکلامپسي و پيامدهاي حاملگي و همچنين پيامدهاي نوزادي تا ختم حاملگي پيگيري شدند. تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي t، کاي اسکوئر، من- ويتني و محاسبه خطرنسبي در سطح معني دار ۵% انجام شد.
يافته ها: ميانگين سن و شاخص توده بدني دو گروه تفاوت معني دار نداشت. تفاوت معني داري بين گروه مورد و شاهد از نظربروز پره اکلامپسي (به ترتيب ۵% و۷٫۴ %)، کوچک براي سن حاملگي، به ترتيب ۶٫۹% و ۹٫۴% و پره ترم شدن به علت پره اکلامپسي (به ترتيب ۳% و۲ %) وجود نداشت. اما خطر وزن کمتر از ۲۵۰۰ گرم زمان تولد (نوزاد سبک وزن) به طور معني داري در گروه مورد کمتر از گروه شاهد بود (RR=0.58, %95CI:0.36-0.95, p=0.027)بروز پره اکلامپسي شديد در گروه مورد و شاهد به ترتيب۲ % و۲٫۵ % بود که اختلاف معني دار نبود.
نتيجه گيري: مصرف ترکيبات ويتامين C و E در طول حاملگي، خطر پره اکلامپسي و کوچک براي سن حاملگي را در نوزاد کاهش نمي دهد، ولي مي تواند سبب کاهش تولد نوزاد سبک وزن شود.