مقاله بررسي اثر تداخلي تمرينات تركيبي (قدرتي و استقامتي همزمان) بر قدرت و توان هوازي بيشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زيستي ورزشي (حركت) از صفحه ۴۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تداخلي تمرينات تركيبي (قدرتي و استقامتي همزمان) بر قدرت و توان هوازي بيشينه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات تركيبي
مقاله قدرت
مقاله استقامت
مقاله توان هوازي بيشينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رواسي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: گاييني عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج پژوهش هاي مختلف درباره اثر تداخلي تمرينات تركيبي بر قدرت و توان هوازي بيشينه (VO2max) متفاوت است. هدف از اين تحقيق، بررسي تاثير شش هفته تمرينات تركيبي بر قدرت بيشينه و VO2max مردان غيرورزشكار بود. به اين منظور ۳۴ دانشجوي غيرفعال و سالم (با ميانگين سن ۱٫۱۸±۲۲ سال، قد ۶٫۴۸±۱۷۳٫۵۴ سانتيمتر و وزن ۸٫۵۰±۶۵٫۰۱ كيلوگرم) داوطلبانه در تحقيق شركت كردند و به صورت تصادفي در يكي از چهار گروه استقامتي (n=10)، قدرتي (n=8)، تركيبي (n=8) و كنترل (n=8) قرار گرفتند.گروه استقامتي، برنامه تمرين استقامتي اينتروال بومپا (۳ روز در هفته، ۱۲٫۵-۲۵ دقيقه، ۵۰-۷۰ درصد HRR) را به مدت شش هفته انجام دادند. گروه قدرتي، برنامه تمريني قدرتي (۳ روز در هفته، ۳ ست / ۶ حركت، ۱RM% 70-85) و گروه تركيبي نيز از تمرينات استقامتي و قدرتي (تمرين استقامتي قبل از ظهر و تمرين قدرتي بعد از ظهر) را اجرا كردند. گروه كنترل در هيچ برنامه تمريني شركت نكردند. كليه آزمودني ها قبل و بعد از برنامه تمريني آزمون هاي ارزيابي قدرت (حركت ليفت با دستگاه) و VO2max (آزمون بروس) را انجام دادند. نتايج تحقيق حاضر با تي وابسته نشان داد، اجراي تمرينات تركيبي به افزايش معني دار قدرت (P=0.00) و (P=0.00) VO2max آزمودني ها منجر شد. به علاوه، با استفاده از آزمون آناليز واريانس يكطرفه بين توسعه VO2max در دو گروه استقامتي (۱۸%) و تركيبي (۱۶%)، اختلاف معني داري مشاهده نشد (P=0.95). بين مقدار افزايش قدرت بيشينه در گروه قدرتي (۳۹%) و تركيبي (۳۱%) به لحاظ آماري اختلاف معني داري مشاهده نشد(P=0.31) . نتيجه اين كه اجراي تمرينات تركيبي هيچ اثر تداخلي در افزايش قدرت و توان هوازي بيشينه نسبت به گروه هاي قدرتي و استقامتي نداشت.