مقاله بررسي اثر تراكم بر عملكرد و اجزا عملکرد در ارقام و لاين هاي سورگوم دانه اي (.Sorghum bicolor L) در بيرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراكم بر عملكرد و اجزا عملکرد در ارقام و لاين هاي سورگوم دانه اي (.Sorghum bicolor L) در بيرجند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم بوته
مقاله سورگوم دانه اي
مقاله عملكرد و اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذري نصرآباد علي
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي صفات مورفولوژيكي، عملكرد و اجزا عملكرد در ۳ رقم سورگوم دانه اي كيميا، سپيده، پيام و ۲ لاين خالص اميدبخش M5،M2  تحت تاثير ۴ ميزان تراكم (۲۴۰، ۲۰۵، ۱۷۰ و ۱۳۵ هزار بوته در هكتار) به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي بيرجند اجرا گرديد. يادداشت برداري هاي لازم در طول فصل رشد انجام شد و در نهايت ميزان عملكرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت اندازه گيري شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس مركب آزمايش حاكي از آن بود كه ارقام و لاين هاي مورد مطالعه از نظر تمامي صفات مورد نظر در سطح ۱ درصد تفاوت معني دار داشتند. سطوح مختلف تراكم بوته از نظر تعداد پنجه، عملكرد بيولوژيكي و عملكرد دانه در سطح احتمال ۱ درصد و از نظر قطر ساقه در سطح ۵ درصد تفاوت نشان دادند. سطوح مختلف اثر متقابل رقم در تراكم از نظر تعداد پنجه و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱ درصد تفاوت آماري معني دار نشان دادند. بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان تراكم ۲۴۰۰۰۰ بوته در هكتار و لاين اميدبخش M5 را براي منطقه بيرجند توصيه نمود.