مقاله بررسي اثر تراكم بوته بر عملكرد گياه دارويي رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill) در شرايط ديم مناطق سرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراكم بوته بر عملكرد گياه دارويي رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill) در شرايط ديم مناطق سرد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان دارويي
مقاله رازيانه (.Foeniculum vulgare Mill)
مقاله ديم
مقاله تراكم و عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لباسچي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي عاشورآبادي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري رمضاني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سطوح وسيع ديم زارهاي کم بازده كشور، لزوم انتخاب و کشت گياهان مناسب و سازگار با شرايط ديم را براي توليد بيشتر، ايجاد پوشش گياهي و جلوگيري از فرسايش، آشکار مي سازد. در اين آزمايش سازگاري و عملكرد گياه دارويي رازيانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرايط ديم منطقه دماوند، در طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶بررسي شد. اين تحقيق در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با ۳ تراكم بوته در واحد سطح در ۴ تكرار اجرا شد. نتايج حاصل از اجراي تيمارهاي تراکم در سالهاي مختلف، حکايت از تفاوت اثر تيمارهاي مختلف تراکم در صفات ماده خشک، دانه، ارتفاع گياه، وزن دانه در بوته و وزن هزار دانه در سال سوم آزمايش داشت. ميزان توليد ماده خشک کل رازيانه به ترتيب در سال هاي، اول و دوم و سوم به ۱۲۲۹، ۷۷۲ و ۲۰۷۹ و عملکرد دانه نيز به همين روند به ترتيب به ۶۱۱، ۲۸۰ و ۷۱۲ کيلوگرم در هکتار رسيد. در اين آزمايش برخي صفات مانند وزن هزار دانه و شاخص برداشت در سال اول داراي بيشترين مقادير بود، ولي بيشترين مقادير ماده خشک، عملکرد دانه، ارتفاع بوته و وزن دانه در بوته، در سال سوم بدست آمد. در نهايت رازيانه مي تواند به عنوان گياه دارويي مقاوم و سازگار با شرايط ديم زارهاي مشابه منطقه دماوند (مناطق سرد) مورد ملاحظه قرار گيرد.