مقاله بررسي اثر تراكم بوته و كود نيتروژن برعملكرد دانه و برخي صفات مرفولوژيك كلزاي پاييزه (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراكم بوته و كود نيتروژن برعملكرد دانه و برخي صفات مرفولوژيك كلزاي پاييزه (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزاي پاييز
مقاله تراکم بوته
مقاله کود نيتروژن
مقاله عملکرد دانه
مقاله بيوماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك احمدي همايون
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مجنون حسيني ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تاثير سطوح مختلف تراكم بوته و كود نيتروژن بر عملكرد، و برخي صفات مرفولوژيك كلزاي پاييزه (رقم زرفام) آزمايشي درسال ۱۳۸۱ بصورت فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در مركز تحقيقات بذر و نهال كرج انجام شد. تيمارها مشتمل بر تراكم بوته در چهار سطح ۱۵۰، ۱۹۰، ۲۳۰ و ۲۷۰ بوته در مترمربع (معادل ۶، ۸، ۱۰و ۱۲ كيلو گرم بذر در هكتار) و كود نيتروژن در چهار سطح صفر، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ كيلوگرم در هكتار (از منبع اوره با ۴۶% نيتروژن خالص) بودند تجزيه هاي آماري نشان داد كه سطوح مختلف تراكم بوته و كود نيتروژن در سه مرحله رويشي كلزا شامل: رزت، ساقه دهي و ۵۰% گل دهي اثر معني داري بر وزن خشك كلزا داشت و افزايش سطوح هر كدام از عامل ها بر وزن خشك كلزا اثر افزايشي داشت. افزايش سطوح مختلف تراكم بوته و كود نيتروژن اثر معني داري روي ارتفاع بوته، طول ساقه غلاف دهنده، تعداد غلاف در شاخه اصلي و فرعي، تعداد كل غلاف در بوته، عملكرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت نشان داد، ولي صد روغن تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت. افزايش سطوح كود نيتروژن در همه تيمارها اثر افزايشي بر روي اين صفات داشت اما افزايش تراكم بوته باعث كاهش طول ساقه غلاف دهنده، تعداد غلاف در شاخه اصلي و فرعي و تعداد غلاف در بوته گرديد. بطوركلي تراكم ۱۹۰ بوته در مترمربع (۸ كيلوگرم بذر در هكتار) و كاربرد حداكثر كود اوره (۲۰۰ كيلو گرم در هكتار) برتري قابل ملاحظه اي نشان داد و منجر به توليد حداكثر عملكرد دانه (۳۱۲۲ كيلوگرم در هكتار) گرديد.