مقاله بررسي اثر ترانكس اميك اسيد (Tranexamic acid) بر ميزان خونريزي جراحي شكستگي شفت فمور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۶۶ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ترانكس اميك اسيد (Tranexamic acid) بر ميزان خونريزي جراحي شكستگي شفت فمور
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جراحي ارتوپدي
مقاله شكستگي شفت فمور
مقاله خونريزي
مقاله ترانکس اميك اسيد
مقاله ترانسفوزيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري مقدم مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مومن زاده سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به خونريزي در همه اعمال جراحي و عوارض شناخته شده آن و وجود بعضي گزارشات مبني بر تاثير مثبت ترانكس اميك اسيد با نرمال سالين بر ميزان خونريزي و نياز به خون آلوژنيك، اين تحقيق روي بيماران تحت جراحي شكستگي شفت فمور انجام گرفت.
روش بررسي: در يك كارآزمايي باليني آينده نگر، ۶۰ بيمار ASA Class I در محدوده سني ۵۰-۲۰ سال با شكستگي فمور مورد بررسي قرار گرفتند. پس از تعيين طرح بيهوشي عمومي، بيماران به صورت تصادفي به دو گروه ۳۰ نفري تقسيم شدند. در گروه تجربي داروي ترانكس اميك اسيد و در گروه شاهد نرمال سالين تزريق شد و تاثير دارو بر ميزان هموگلوبين و هماتوكريت و نيز ميزان خونريزي با آزمون t مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: بين دو گروه از نظر سن و جنس اختلاف آماري معني داري وجود نداشت. ميانگين خونريزي در گروه تجربي ۶۷۰±۲۰۸٫۷ و در گروه شاهد ۹۹۸٫۴±۲۳۰٫۹ ميلي ليتر بود (p<0.02). نياز به خون آلوژنيك در گروه شاهد ۴۶٫۷ درصد و در گروه گروه تجربي ۱۶٫۷ درصد بود (p<0.02).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد كه استفاده از داروي ترانكس اميك اسيد باعث كاهش ميزان خونريزي حين عمل جراحي شكستگي فمور و در نهايت كاهش نياز به دريافت خون آلوژنيك مي شود.