مقاله بررسي اثر تراکم بوته بر عملکرد کمي گونه هاي مختلف ماشک علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراکم بوته بر عملکرد کمي گونه هاي مختلف ماشک علوفه اي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم گياهي
مقاله عملکرد کمي
مقاله ماشک علوفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زيدي طولابي نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: دارايي فرد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيرانوند فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: رومياني كرمي احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراکم گياهي و گونه بر متغيرهاي کمي ماشک علوفه اي در شرايط ديم خرم آباد آزمايشي سال زراعي ۸۷-۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي (RCBD) در سه تکرار اجرا گرديد. در اين آزمايش، سه سطح تراکم شامل ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ عدد بذر در متر مربع و سه گونه شامل ماشک برگ درشت (.Vicia narbonensis L)، ماشک معمولي(V. sativa L.) و ماشک کرکدار (V. panonica L.) مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که بيشترين و کمترين عملکرد علوفه خشک (۳۲۶۳ و ۱۲۱۶ کيلوگرم در هکتار) و عملکرد بيولوژيکي (۵۷۸۹ و ۲۲۳۷ کيلو گرم در هکتار) به ترتيب از تيمارهاي ماشک برگ پهن (برگ درشت) و ماشک کرکدار در تراکم گياهي ۱۵۰ عدد بذر در متر مربع حاصل شد. همچنين بيشترين و کمترين عملکرد دانه (۱۹۴۸ و ۳۹۲٫۱ کيلوگرم در هکتار) از تيمارهاي ماشک برگ درشت و معمولي در تراکم هاي ۱۵۰ و ۲۰۰ عدد بذر در متر مربع بدست آمد. بيشترين و کمترين وزن خشک غلاف از تيمارهاي ماشک برگ پهن و کرکدار در تراکم هاي ۱۵۰ و ۲۰۰ عدد بوته در متر مربع به ترتيب معادل ۲۵۲۶ و ۵۳۵ کيلوگرم در هکتار، همچنين بيشترين و کمترين وزن غلاف بدون دانه به تيمارهاي ماشک برگ پهن و معمولي در تراکم هاي ۱۵۰ و ۲۰۰ عدد بوته در مترمربع به ترتيب معادل ۵۷۸٫۴ و ۱۴۲٫۹ کيلوگرم در هکتار به دست آمد.