مقاله بررسي اثر تراکم و بافت خاک بر دقت اندازه گيري رطوبت با دستگاه تتاپروب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله پژوهش آب ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراکم و بافت خاک بر دقت اندازه گيري رطوبت با دستگاه تتاپروب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گيري رطوبت
مقاله تراکم خاک
مقاله تتاپروب
مقاله روش وزني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حمزه علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمديه مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش هاي نسبتا جديد براي اندازه گيري رطوبت خاک استفاده از دستگاه تتاپروب است. از مزاياي اين روش اندازه گيري سريع، دقت بالا، اندازه گيري مستقيم در صحرا و در شرايط طبيعي و قابليت اندازه گيري رطوبت خاک از حد رطوبت پژمردگي تا رطوبت اشباع است. در اين تحقيق براي بررسي اثر تراکم و بافت خاک بر دقت دستگاه تتاپروب، سه نوع خاک با بافت هاي شني، لومي و رسي انتخاب گرديد. سپس از هر نوع خاک ۱۷ نمونه با تراکم هاي متفاوت برداشت شد. نمونه ها طوري انتخاب شدند که دامنه رطوبتي آنها بين خاک خشک شده در مجاورت هواي آزاد و رطوبت اشباع باشد. سپس دستگاه را با دو روش خطي و غير خطي کاليبره کرده و مقادير اندازه گيري شده با روش وزني مقايسه گرديد. نتايج نشان داد که دستگاه در خاک هاي شني داراي بيشترين دقت (ميانگين قدرمطلق خطاها %۲٫۷) بوده و با افزايش ميزان رس خاک از دقت دستگاه کاسته مي شود. اثر تراکم خاک بر دقت اندازه گيري دستگاه در خاک هاي شني ناچيز بوده و با سنگين تر شدن بافت خاک، ميزان تاثير تراکم خاک بر دقت دستگاه افزايش نشان داد. رسم نمودار همساني بين نتايج روش تتاپروب و روش وزني نشان داد که بيشترين و کمترين همساني بين دو روش به ترتيب در خاک هاي شني و رسي (R2=0.95 و R2=0.91) بوده و در خاک هاي لومي همساني متوسط (R2=0.93) بوده است.