مقاله بررسي اثر تراکم کاشت بر صفات مورفولوژيکي و کيفي سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تراکم کاشت بر صفات مورفولوژيکي و کيفي سويا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم کاشت
مقاله درصد روغن و پروتيين
مقاله سويا
مقاله صفات مورفولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبرايي سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: راسخي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كبرايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تراكم هاي مختلف كاشت بر عملكرد و اجزا سه رقم سويا (Glycine max L.) در شرايط كرمانشاه، آزمايشي در سال ۱۳۸۲ و در مزرعه تحقيقاتي ماهيدشت كرمانشاه وابسته به مركز تحقيقات كشاورزي انجام شد. اين تحقيق به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار به اجرا درآمد كه فاكتور رقم در سه سطح شامل، ارقام ويليامز V1=، زان V2= و كلاركV3=  و فاكتور تراكم نيز در سه سطح شامل فاصله بوته روي رديفD1=3 ، D2=5 و  D3=7سانتي متر در بلوك ها قرار گرفتند. در پايان فصل رشد نسبت به اندازه گيري صفاتي از قبيل: ارتفاع بوته، تعداد گره (در ساقه اصلي، فرعي و بوته)، تعداد شاخه فرعي، فاصله تشكيل اولين شاخه فرعي از سطح خاك و طول ميانگره به عنوان صفات مورفولوژيکي و درصد روغن و پروتئين به عنوان صفات کيفي اقدام گرديد. نتايج نشان داد كه با افزايش تراكم كاشت، ارتفاع بوته، فاصله تشكيل اولين شاخه فرعي از سطح خاك و طول ميانگره به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد. در بين ارقام و تراکم هاي مختلف از نظر تعداد گره در ساقه اصلي، فرعي و بوته اختلاف معني داري در سطح ۱ درصد مشاهده شد. در بين ارقام و تراکم هاي مختلف از نظر درصد روغن و پروتيين اختلاف معني داري وجود نداشت اما وجود رابطه عکس بين محتواي روغن و پروتيين دانه ديده شد.