مقاله بررسي اثر تركيبات روغني بر جوانه زني و مقدار دانه گرده درختان پسته نر در حال ركود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر تركيبات روغني بر جوانه زني و مقدار دانه گرده درختان پسته نر در حال ركود
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته نر
مقاله نياز سرمايي
مقاله روغن سويا
مقاله اسيد چرب كنجاله آفتابگردان
مقاله روغن ولك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناظوري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جوان شاه امان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناكافي بودن دريافت سرماي سالانه در درختان ميوه به ويژه پسته، مشكل عمده اي است كه در بسياري از نواحي داراي زمستان نسبتا گرم مشاهده مي شود. اين پديده معمولا منجر به نابساماني در ساختار رويشي و زايشي، كاهش توليد گرده، ريزش زياد جوانه ها و در نهايت كاهش و يا عدم توليد محصول مي گردد. در حال حاضر امكان استفاده از تركيبات جايگزين كه به طور طبيعي موجب تسهيل در تامين حداقل نياز سرمايي شوند، در برخي گزارشهاي علمي تاييد شده است. در اين پژوهش، آزمايشي به منظور بررسي امكان رفع نياز سرمايي جوانه گل با استفاده از چند تركيب روغني انجام شد تا تاثير آنها بر درصد جوانه زني و كميت گرده توليد شده توسط چهار ژنوتيپ پسته نر مشخص شود. اين پژوهش بر روي چهار ژنوتيپ نر پسته (دو زودگل P1، P6 و دو ديرگل P7 و P10) به منظور تعيين نقش تركيبات روغني بر روي شكستن ركود، جوانه زني و مقدار دانه گرده در موسسه تحقيقات پسته كشور در رفسنجان در سال هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ انجام گرفت. ژنوتيپ هاي انتخاب شده در مطالعات قبلي به عنوان بهترين گرده دهنده براي ارقام تجاري پسته ايران معرفي شده بودند. مواد روغني مورد استفاده در تيمارها عبارت بودند از: روغن ولك (۴ درصد)، روغن سويا (۵ درصد) و مخلوط اسيدهاي چرب كنجاله آفتابگردان (۴ درصد). اين مواد، در اواسط بهمن ماه بر روي شاخه هاي درختان پاشيده شده و با استفاده از آزمايش كرتهاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد و فاكتورهاي مورد بررسي شامل: زمان شروع گلدهي، كميت و كيفيت دانه هاي گرده بودند. نتايج آزمايش نشان داد درختان تيمار شده در مقايسه با شاهد دو تا چهار روز (بسته به نوع تيمار) سريع تر به مرحله شكوفه دهي رسيدند. مقدار گرده توليد شده در شاخه هاي مورد تيمار با تركيبات روغني در مقايسه با شاهد اختلاف معني داري نشان ندادند. در اين آزمايش روغن ولك (۴ درصد) و روغن سويا (۵ درصد) در مقايسه با شاهد اثرات مثبت بيشتري بر افزايش درصد جوانه زني دانه هاي گرده در شرايط مصنوعي (In vitro) داشتند.