مقاله بررسي اثر ترميمي عصاره آبي و الكلي چاي سبز بر روند التيام زخم هاي باز پوست موش هاي نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ترميمي عصاره آبي و الكلي چاي سبز بر روند التيام زخم هاي باز پوست موش هاي نژاد NMRI
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاي سبز
مقاله التيام زخم
مقاله عصاره آبي و الكلي
مقاله موش NMRI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف جوادي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: كاكانژاديان پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با آگاهي از محتويات مفيدي كه محققان براي چاي سبز قايل هستند و وجود زخم هاي باز پوستي و اهميت درمان آنها، در اين مطالعه اثر عصاره آبي والكلي چاي سبز بر التيام زخم باز پوستي در موش نژاد NMRI بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، ۵۶ موش نر در ۷ گروه شاهد و تجربي (هر گروه ۸ نفر)، دوزهاي متفاوت ۵۰، ۱۵۰ و mL 300 عصاره هاي آبي والكلي چاي سبز را دريافت کردند. پس از بيهوش كردن موش ها، زخم پوستي با پانچ ۶ ميلي متري در پشت آنها ايجاد شد. از روز اول بعد از ايجاد زخم، عصاره آبي و الكلي چاي سبز در گروه هاي ۲ تا ۷ در اطراف جايگاه زخم تزريق شد. موش هاي گروه شاهد روزانه با سرم فيزيولوژي تيمار شدند. سطح زخم و ميزان بهبودي زخم در روزهاي اول، سوم، پنجم، هفتم، دهم، سيزدهم و پانزدهم بعد از ايجاد زخم اندازه گيري شد و زمان لازم براي بهبودي كامل زخم بررسي شد. در روزهاي ۴، ۷ و ۱۵، دو نمونه از بستر زخم تهيه شد و ميزان فيبروز، التهاب، اپيتليوم و عروق بستر زخم ارزيابي شد. داده ها توسط آناليز واريانس يك طرفه (ANOVA) تحليل شد و P<0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: بهبودي زخم در ۳ گروه شاهد، آبي و الكلي اختلاف معني داري با هم نداشت، اما ميانگين قطر زخم طي روزهاي ۱، ۳، ۵، ۷ و ۱۵ در گروه تيمار نسبت به گروه شاهد به طور معني داري کمتر بود (P<0.001). ميزان التهاب، فيبروبلاست و اپي تليوم در مقادير ۵۰، ۱۵۰ و mL 300 عصاره آبي و الكلي طي روزهاي ۴، ۷ و ۱۵ در مقايسه با گروه شاهد کمتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان دادکه عصاره آبي و الكلي چاي سبز موجب تسريع فرآيند التيام زخم باز پوست موش مي شود و استفاده از عصاره چاي سبز ارتباطي به تيمار آبي يا الكلي آن ندارد، در حالي كه ميزان دوز تزريقي بالاتر (mL 300) در شكل دهي زخم ارزشمند است.