مقاله بررسي اثر ترکيبات آللوپاتيک جو خودرو (Hordeum spontaneum) بر ميزان پروتئينها، کربوهيدراتها و فعاليت برخي از آنزيمهاي گندم (Triticum aestivum L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۹۲ تا ۴۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ترکيبات آللوپاتيک جو خودرو (Hordeum spontaneum) بر ميزان پروتئينها، کربوهيدراتها و فعاليت برخي از آنزيمهاي گندم (Triticum aestivum L.)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله جو خودرو (Hordeum spontaneum)
مقاله گندم (Triticum aestivum)
مقاله آنزيم
مقاله پروتئين
مقاله کربوهيدرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده منير
جناب آقای / سرکار خانم: كيارستمي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: ايلخاني زاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: صبورا عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيبات آللوشيميايي آزاد شده از علفهاي هرز با روشهاي مختلف بر رشد و فيزيولوژي گياهان اثر مي گذارند. در اين پژوهش بمنظور بررسي چگونگي اثر آللوکميکالهاي جو وحشي بر ارقام گندم، مقدار کربوئيدراتها، پروتئينها و فعاليت آنزيمهاي دو رقم تجن (مقاوم به اثر آللوپاتي جو خودرو) و شيرودي (حساس به اثر آللوپاتي جو خودرو ) در حضور عصاره آبي ۱۰ درصد اين گياه بررسي شد. عصاره آبي اين علف هرز ميزان پروتئين کل را در رقم تجن کاهش ولي در رقم شيرودي افزايش داد. در گياهان تيمار شده، فعاليت آنزيمهاي اسکوربات پراکسيداز، پراکسيداز و کاتالاز کاهش و فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز افزايش يافت. تغيير در فعاليت پروتئاز وابسته به اندام بوده در برگ کاهش و در ريشه افزايش يافت. در حضور آللوکميکال هاي جو خودرو، پلي ساکاريدهاي برگ شيرودي و قندهاي احيا کننده ريشه تجن افزايش يافت. الگوي الکتروفورزي آنزيمها نيز در گياهان شاهد و تيمار شده يکسان نبودند که نشان دهنده تاثيرپذيري متفاوت آنزيمها از آللوکميکالها است.