مقاله بررسي اثر ترکيبي درمانهاي سونودايناميک و فتودايناميک در مدل توموري کارسينوماي کولون (CT26) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اثر ترکيبي درمانهاي سونودايناميک و فتودايناميک در مدل توموري کارسينوماي کولون (CT26)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درمان فتودايناميک
مقاله درمان سونودايناميک
مقاله فتالوسيانين روي ليپوزومي
مقاله CT26
مقاله فراصوت
مقاله کارسينوماي کولون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سازگارنيا آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بحريني طوسي سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خويي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:درمان فتودايناميک يک روش درماني غيرتهاجمي تومورهاي سرطاني است که فقط براي تومورهاي با حداکثر عمق ۵ ميليمتر پاسخگو مي باشد. از طرفي اکثر داروهاي حساس به نور به امواج فراصوت نيز حساس اند (اساس درمان سونودايناميک). بنابراين انتظار مي رود با ترکيب اين دو روش درماني، بتوان به ازاي دوز کمتري از داروهاي حساس کننده، بر کارايي درمانهاي فتودايناميک افزود و تومورهاي ضخيم تر يا عمقي تري را درمان نمود. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي کارايي درمانهاي فتودايناميک در نتيجه همياري آنها با آثار امواج ماورا صوتي است.
مواد و روشها: مطالعه بر روي مدل توموري کارسينوماي کولون موش Balb/c انجام شد. بدين منظور با کشت و تکثير رده سلولي CT26 اقدام به القاي تومور زيرجلدي در بدن موش گرديد. ۲۴ ساعت پس از تزريق داخل صفاقي فتالوسيانين روي ليپوزومي به عنوان حساس کننده، ابتدا تابش امواج فراصوت در فرکانس و شدت معين و سپس نوردهي به ناحيه تومور انجام شد. بررسي کارايي درمان با اندازه گيري روزانه ابعاد تومورها و محاسبه حجم نسبي آنها صورت گرفت. در ضمن کليه گروههاي کنترل براي تاييد اثر هر يک از متغيرهاي درماني در مطالعه لحاظ گرديد.
نتايج: به نظر مي رسد در ۱۰ روز اول پس از درمان تمامي گروه ها توانسته اند سبب کاهش معني دار حجم تومور نسبت به گروه کنترل گردند اما بهترين پاسخ در گروههاي تحت درمان فتودايناميک يا سونودايناميک مشاهده شد. طولاني ترين زمان دو برابر شدن حجم تومورها به ترتيب مربوط به گروههاي درمان فتودايناميک، سونودايناميک و درمان اصلي و کوتاه ترين زمان مربوط به گروه کنترل بوده است.
بحث و نتيجه گيري: فتالوسيانين روي ليپوزومي داراي خاصيت حساس کنندگي نوري و فراصوتي مي باشد. درمان هاي فتودايناميک و سونودايناميک مي توانند در کاهش روند رشد تومورها موثر باشند در اين تحقيق، ترکيب دو روش آثار درماني بهتري به بار نياورده است. پيش بيني مي شود اين نتيجه مربوط به انتخاب عوامل درماني بوده و بتواند در مطالعات آينده بهينه شود.